DHKT

Kế hoạch thực tập tốt nghiệp ngành Thống kê Kinh tế đợt 2, năm học 2022 - 2023

29/11/2022
KẾ HOẠCH THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

Kỳ II năm học 2022- 2023

Chuyên ngành Thống kê Kinh tế - Xã hội

 Hệ đại học chính quy

 

- Căn cứ vào mục tiêu, chương trình đào tạo cử nhân kinh tế, chuyên ngành Thống kê Kinh tế - Xã hội của Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng.

- Căn cứ vào kế hoạch năm học 2021-2022 của Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng, Khoa Thống kê -Tin học xây dựng kế hoạch thực tập tốt nghiệp cho sinh viên chuyên ngành Thống kê Kinh tế - Xã hội trong học kỳ II năm học 2022 - 2023 như sau:

I. NỘI DUNG THỰC TẬP

1. Về chính trị tư tưởng

Qua quá trình thực tập, sinh viên gắn lý luận với thực tiễn, nâng cao nhận thức chính trị, rèn luyện phẩm chất đạo đức, nâng cao tinh thần trách nhiệm với Đảng, Nhà nước, cơ quan, doanh nghiệp và với nhân dân.

2. Về chuyên môn

Tham gia tìm hiểu các công việc ở đơn vị thực tập, từ đó rèn luyện khả năng hoạt động thực tiễn, khả năng vận dụng kiến thức khoa học thống kê vào giải quyết các vấn đề nảy sinh trong thực tế.

Nắm được hệ thống tổ chức, nội dung và quá trình thực hiện các công việc tại đơn vị thực tập như: Quá trình tổ chức sản xuất, thu thập và tổ chức cơ sở dữ liệu, tổ chức hệ thống thông tin của tổ chức, xử lý dữ liệu và cung cấp thông tin phục vụ các yêu cầu quản lý các cấp.

Đi sâu nghiên cứu một vấn đề thực tiễn thuộc lĩnh vực chuyên môn của đơn vị nhằm vận dụng tổng hợp kiến thức đã học để giải quyết vấn đề đặt ra. Trên cơ sở đó rèn luyện phương pháp luận khoa học, rèn luyện phương pháp trình bày một cách có hệ thống vấn đề nghiên cứu.

Kết quả cụ thể là hoàn thành một chuyên đề tốt nghiệp hoặc luận văn tốt nghiệp và các sản phẩm kèm theo (chương trình, tài liệu,…) trong quá trình thực hiện đề tài.

II. YÊU CẦU THỰC TẬP

- Nâng cao tinh thần tự giác, tính độc lập sáng tạo trong khi thực hiện nhiệm vụ thực tập.

- Thường xuyên gặp gỡ, xin ý kiến hướng dẫn của giáo viên và của cán bộ ở cơ quan thực tế để hoàn thành tốt nhiệm vụ thực tập theo đúng nội dung và tiến độ quy định.

- Phải chấp hành nghiêm túc mọi chủ trương chính sách của Đảng và pháp luật Nhà nước cũng như mọi nội quy, quy chế của cơ quan thực tập và nhà trường.

III. KẾ HOẠCH VỀ THỜI GIAN

Tổng thời gian thực tập: Từ ngày 06/02/2023 đến ngày 21/05/2023, phân bổ cụ thể như sau:

Thời gian

Công việc

Từ ngày 06/02/2023 đến 12/02/2023 (1 tuần)

Sinh viên đến cơ quan thực tập, tìm hiểu tổng quát tình hình thực tế, lựa chọn đề tài thông qua đơn vị thực tập và giáo viên hướng dẫn.

Từ ngày 13/02/2023 đến 26/02/2023 (2 tuần)

Nghiên cứu, viết đề cương sơ bộ thông qua giáo viên hướng dẫn.

Từ ngày 27/02/2023 đến 05/03/2023 (1 tuần)

Nghiên cứu, viết đề cương chi tiết thông qua giáo viên hướng dẫn.

Từ ngày 06/03/2023 đến 12/03/2023 (1 tuần)

Thông qua giáo viên hướng dẫn đề cương chi tiết.

Từ ngày 13/03/2023 đến 02/04/2023 (3 tuần)

Hoàn thành bản thảo chuyên đề tốt nghiệp, thông qua giáo viên hướng dẫn.

Từ ngày 03/04/2023 đến 30/04/2023 (4 tuần)

Hoàn thành bản chính chuyên đề tốt nghiệp, thông qua giáo viên hướng dẫn, xin ý kiến nhận xét của cơ quan thực tập.

Từ ngày 01/5/2023 đến 21/5/2023

(3 tuần)

Tổng kết đợt thực tập, SV về trường, nộp cho giáo viên hướng dẫn 02 bản chính chuyên đề tốt nghiệp và các sản phẩm kèm theo (nếu có).

Từ ngày 22/5/2023 đến 28/5/2023 (1 tuần)

Bảo vệ chuyên đề thực tập tốt nghiệp.

Từ ngày 29/5/2022 đến 04/06/2023 (1 tuần)

Bảo vệ khóa luận tốt nghiệp.


IV. TỔ CHỨC THỰC TẬP

1. Địa bàn thực tập: Các tỉnh và thành phố ở Việt Nam

2. Giảng viên hướng dẫn:

TS. Lê Dân

TS. Trần Phước Trữ

ThS. Ngô Tân

ThS. Nguyễn Văn Cang

TS. Nguyễn Thị Hương

ThS. Phan Thị Bích Vân

ThS. Nguyễn Bá Thế

TS. Phạm Quang Tín

TS. Đoàn Thị Ngọc Cảnh