DHKT

Kế hoạch thực tập tốt nghiệp ngành Hệ thống thông tin quản lý đợt 2, năm học 2022 - 2023

07/12/2022
KẾ HOẠCH THỰC TẬP TỐT NGHIỆP 

Đợt 2 năm học 2022 – 2023

Ngành Hệ thống thông tin quản lý 

Hệ đại học chính quy

 

- Căn cứ vào mục tiêu, chương trình đào tạo cử nhân kinh tế, Ngành Hệ thống thông tin quản lý của Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng.

- Căn cứ vào kế hoạch năm học 2022 - 2023 của nhà trường, Khoa Thống kê - Tin học xây dựng kế hoạch thực tập tốt nghiệp cho sinh viên Ngành Hệ thống thông tin quản lý đợt 2 năm học 2022 - 2023 như sau:

I. NỘI DUNG THỰC TẬP

1. Về chính trị tư tưởng

Qua quá trình thực tập, sinh viên gắn lý luận với thực tiễn, nâng cao nhận thức chính trị, rèn luyện phẩm chất đạo đức, nâng cao tinh thần trách nhiệm với Đảng, Nhà nước, cơ quan, doanh nghiệp và với nhân dân.

2. Về chuyên môn

Tham gia tìm hiểu các công việc ở đơn vị thực tập, từ đó rèn luyện khả năng hoạt động thực tiễn, khả năng vận dụng kiến thức khoa học vào giải quyết các vấn đề nảy sinh trong thực tế.

Nắm được hệ thống tổ chức, nội dung và quá trình thực hiện các công việc tại đơn vị thực tập như: Hệ thống thông tin kinh tế nội bộ; quá trình và kết quả ứng dụng CNTT vào việc lưu trữ, xử lý và cung cấp thông tin phục vụ các yêu cầu quản lý các cấp; quy trình và kết quả ứng dụng CNTT vào hoạt động và quản lý tại đơn vị…

Đi sâu nghiên cứu một vấn đề thực tiễn thuộc lĩnh vực chuyên môn Hệ thống thông tin quản lý, vận dụng tổng hợp kiến thức đã học để giải quyết vấn đề đặt ra. Trên cơ sở đó rèn luyện phương pháp luận khoa học, rèn luyện phương pháp trình bày một cách có hệ thống vấn đề nghiên cứu.

Kết quả cụ thể là hoàn thành một chuyên đề tốt nghiệp và các sản phẩm kèm theo (chương trình, tài liệu…) trong quá trình thực hiện đề tài.

II. YÊU CẦU THỰC TẬP

- Nâng cao tinh thần tự giác, tính độc lập sáng tạo trong khi thực hiện nhiệm vụ thực tập.

- Thường xuyên tranh thủ ý kiến hướng dẫn của giáo viên và của cán bộ ở cơ quan thực tế để hoàn thành tốt nhiệm vụ thực tập theo đúng nội dung và tiến độ quy định.

- Phải chấp hành nghiêm túc mọi chủ trương chính sách của Đảng và pháp luật Nhà nước cũng như mọi nội quy, quy chế của cơ quan thực tập và nhà trường.

III. KẾ HOẠCH VỀ THỜI GIAN

Tổng thời gian thực tập: Từ ngày 06/02/2023 đến ngày 19/5/2023, phân bổ cụ thể như sau:

Thời gian

Công việc

Từ ngày 06/02/2023 đến 11/02/2023

(1 tuần)

SV liên hệ giáo viên hướng dẫn.

Từ ngày 13/02/2023 đến 18/02/2023

(1 tuần)

 

SV đến cơ quan thực tập, tìm hiểu tổng quát tình hình thực tế, lựa chọn đề tài thông qua đơn vị thực tập và giáo viên hướng dẫn.

Từ ngày 20/02/2023 đến 25/02/2023

(2 tuần)

Nghiên cứu, viết đề cương sơ bộ thông qua giáo viên hướng dẫn.

Từ ngày 27/02/2023 đến 04/3/2023

(1 tuần)

Nghiên cứu, viết đề cương chi tiết thông qua giáo viên hướng dẫn.

Từ ngày 06/3/2023 đến 11/3/2023

(1 tuần)

Thông qua giáo viên hướng dẫn đề cương chi tiết.

Nộp đề cương chi tiết trên elearning.

Từ ngày 13/3/2023 đến 15/4/2023

(5 tuần)

Hoàn thành bản thảo chuyên đề tốt nghiệp, thông qua giáo viên hướng dẫn.

Nộp bản thảo trên elearning.

Từ ngày 17/4/2023 đến 06/5/2023

(3 tuần)

Hoàn thành bản chính chuyên đề tốt nghiệp, thông qua giáo viên hướng dẫn, xin ý kiến nhận xét của cơ quan thực tập.

Từ ngày 08/5/2023 đến 13/5/2023

(1 tuần)

Tổng kết đợt thực tập, SV về trường, nộp cho giáo viên hướng dẫn 02 bản chính chuyên đề tốt nghiệp và các sản phẩm kèm theo (nếu có).

Nộp báo cáo toàn văn và các tài liệu liên quan trên elearning.

Từ ngày 14/5/2023 đến 19/5/2023

(1 tuần)

Bảo vệ chuyên đề thực tập tốt nghiệp.

 

IV. TỔ CHỨC THỰC TẬP

1. Địa bàn thực tập: Các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên

2. Giảng viên hướng dẫn:

TS. Hoàng Thị Thanh Hà

ThS. Nguyễn Thành Thủy

ThS. Nguyễn Văn Chức

TS. Phan Đình Vấn

ThS. Cao Thị Nhâm

TS. Nguyễn Thị Uyên Nhi

ThS. Trần Thị Thu Thảo


 

Phòng Đào tạo                                        Khoa Thống kê - Tin học