DHKT

THÔNG BÁO LỄ BẢO VỆ LUẬN VĂN CAO HỌC CHUYÊN NGÀNH THỐNG KÊ KINH TẾ KHÓA 40

07/03/2022

 

 

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

DANH SÁCH HỌC VIÊN BẢO VỆ LUẬN VĂN ĐỢT 1/2022 (HỘI ĐỒNG 1)

 

Ngành:            Thống kê kinh tế

Thời gian:        Ngày 12 tháng 3 năm 2022

Địa điểm:         Phòng D202, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng, 71 Ngũ Hành Sơn Đà Nẵng

 

STT

Họ và tên học viên

Lớp

Tên đề tài

Giáo viên hướng dẫn

Thời gian

1

Trần Thị Ngọc

Lan

K40.TKK.ĐN

Phân tích thu nhập của hộ gia đình trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

TS. Lê Diên Tuấn

7h45 - 12/3

2

Lương Thanh

Khê

K40.TKK.ĐN

Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

TS. Nguyễn Thị Hương

8h30 - 12/3

3

Lê Thị Thanh

Thương

K40.TKK.ĐN

Nghiên cứu biến động dân số thành phố Đà Nẵng

TS. Lê Dân

9h15 - 12/3

4

Nguyễn Thị Thu

Hiền

K40.TKK.ĐN

Phân tích các nhân tố tác động đến động cơ chia sẻ tri thức của giáo viên trung học phổ thông Quảng Bình

TS. Phạm Quang Tín

10h00 -12/3

5

Nguyễn Thị Ái

Liên

K40.TKK.ĐN

Nghiên cứu hiệu quả hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

TS. Phạm Quang Tín

10h45 - 12/3

6

Phan Thị

K40.TKK.ĐN

Phân tích tăng trưởng kinh tế tỉnh Quảng Ngãi

TS. Nguyễn Thị Hương

11h30 -12/3

7

Nguyễn Ngọc

Phát

K40.TKK.ĐN

Phân tích đóng góp của nhóm ngành công nghiệp đến tăng trưởng kinh tế tỉnh Quảng Nam

TS. Nguyễn Chín

13h30 - 12/3

8

Nguyễn Thị Hồng

Phượng

K40.TKK.ĐN

Phân tích tăng trưởng doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam

TS. Nguyễn Thị Hương

14h15 - 12/3

9

Huỳnh Đức

Nam

K40.TKK.ĐN

Phân tích chất lượng tăng trưởng kinh tế Quảng Nam

TS. Đinh Thị Thúy Phượng

15h00 - 12/3

10

Trần Văn

Thông

K40.TKK.ĐN

Phân tích các nhân tố tác động đến động cơ làm việc của công chức khu vực hành chính công thành phố Đà Nẵng

TS. Lê Diên Tuấn

15h45 - 12/3

11

Nguyễn Quốc

Miều

K40.TKK.ĐN

Nghiên cứu tăng trưởng nhóm ngành công nghiệp tỉnh Quảng Nam

TS. Lê Dân

16h30 - 12/3

12

Đinh Nguyên

Bảo

K40.TKK.ĐN

Phân tích tác động của chỉ tiêu năng suất nhân tố tổng hợp (TFP) đến tăng trưởng kinh tế tỉnh Quảng Ngãi

TS. Lê Dân

17h15 - 12/3

* Danh sách này có 12  học viên.