DHKT

TS Trần Thị SáuTS. Trần Thị Sáu

- Cử nhân Luật Kinh tế, trường Đại học Luật Hà Nội

- Thạc sĩ Luật Học, trường Đại học Luật Hà Nội

- Tiến sĩ Luật Học, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Lý lịch khoa học (CV): vui lòng xem tại đây

 

Lĩnh vực giảng dạy:

- Lý luận Nhà nước và Pháp luật

- Luật Tài chính

- Luật thương mại

- Luật Hôn nhân và gia đình


Lĩnh vực nghiên cứu:

- Cơ chế kiểm soát quyền lực

- Các hiệp định thương mại

- Minh bạch hóa và thuận lợi hóa các hoạt động thương mại

- Giáo dục pháp luật, giáo dục công dân