DHKT

TS. GVC. Trần Tuấn SơnTS. Trần Tuấn Sơn

- Cử nhân Luật, trường Đại học Khoa học Huế

- Thạc sĩ Luật, trường Đại học Nantes, Cộng hoà Pháp (2012)

 

Lý lịch khoa học (CV): vui lòng xem http://scv.udn.vn/trantuanson

 


Lĩnh vực nghiên cứu:

- Luật Kinh doanh

- Luật Lao động

- Luật Hình sự

- Luật Tố tụng hình sự

- Luật Hành chính

- Luật Tố tụng hành chính