DHKT

HỌC BỔNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 2018 CỦA ĐÀI LOAN (MOST TAIWAN SCHOLARSHIP)

29/01/2018

Chương trình Học bổng Bộ Khoa học và Công nghệ 2018 của Đài Loan (MOST Taiwan Scholarship) sẽ bắt đầu nhận hồ sơ từ ngày 5/02/2018. Đối với các ứng viên Việt Nam, hạn cuối nộp hồ sơ là ngày 26/3/2018.

Yêu cầu ứng viên cần nộp tiểu sử và kế hoạch nghiên cứu. Vui lòng tham khảo tài liệu « Prospectus »  để biết thêm thông tin.

Chương trình học bổng Học bổng Thạc sĩ 2 năm và Tiến sĩ 3 năm, trợ cấp NT$ 30,000 / tháng ( $900).

Người nhận học bổng tự chịu tất cả các chi phí trong thời gian lưu trú tại Đài Loan. MOST sẽ không cung cấp thêm bất kỳ trợ cấp nào. Thời gian được nhận học bổng không được gián đoạn.

Người nhận học bổng đã hoàn thành chương trình Thạc sỹ có thể đăng ký chương trình Tiến sĩ tại trường đang theo học. Thời gian tối đa được nhận học bổng là 5 năm.

Tham khảo nội dung chi tiết thông báo, cẩm nang, hướng dẫn, đơn đăng ký trong file đính kèm

 

Tin Ban Hợp tác Quốc tế - ĐHĐN