DHKT

Thông báo tuyển thực tập sinh tiềm năng của Vietbank

16/05/2015

Ngân hàng Việt Nam Thương Tín (VietBank) thông báo tiếp nhận thực tập sinh tiềm năng năm 2015
Hạn nộp hồ sơ: hết ngày 30/5/2015
Sinh viên khoa Ngân hàng thuộc đối tượng được xét tiếp nhận.
Link website chi tiết: http://www.vietbank.com.vn/Tuyen-dung-Danh-sach-cac-vi-tri-dang-tuyen-dung.aspx?loc=khu-vuc-mien-nam&cid=1