DHKT

XÉT CẤP HỌC BỔNG MURATA NĂM 2023

19/03/2023

Số lượng 01 suất, trị giá 8 triệu đồng.

Phòng CTSV thông báo Chương trình học bổng Murata năm 2023 cho sinh viên hệ chính quy khóa 47K như sau: 

SV chưa nhận học bổng hoặc nguồn hỗ trợ tài chính của tổ chức/cá nhân ngoài trường trong năm học 2022-2023 (trừ Học bổng khuyến khích học tập, các nguồn hỗ trợ cho SV thuộc diện chính sách theo quy định của Nhà nước).

Có Kết quả học tập trung bình tích lũy từ 3.0/4.0 trở lên; 

Có Điểm rèn luyện trung bình tích lũy từ 80 điểm trở lên; 

Tiêu chí phụ: SV đạt thành tích hoặc có giải thưởng về nghiên cứu khoa học; SV tham gia tích cực các hoạt động xã hội; SV có hoàn cảnh gia đình khó khăn, con gia đình hộ nghèo, con thương binh, liệt sỹ, mồ côi, khuyết tật... 

Hướng dẫn nộp hồ sơ:

Sinh viên nộp hồ sơ về Khoa Kinh doanh quốc tế trước 11h00, thứ Năm, ngày 23/03/2023. Hồ sơ gồm:

Bảng điểm học tập/Bảng điểm rèn luyện tích lũy tính đến thời điểm hiện tại (Nếu SV chưa thể xin được bảng điểm thì có thể nộp trước bản in hình chụp kết quả học tập/rèn luyện trong tài khoản cá nhân của SV trên website Trường);

Bản photo của minh chứng tham gia các hoạt động xã hội; Giấy chứng nhận thành tích hoặc giải thưởng về nghiên cứu khoa học (nếu có).

Bản photo của giấy xác nhận gia đình hộ nghèo, con thương binh, liệt sĩ, mồ côi... của địa phương hoặc của cơ quan có thẩm quyền năm 2023 (nếu có).