DHKT

Lộ trình học chuyên ngành Quản trị Kinh doanh Du lịch

Quản trị Kinh doanh Du lịch là một chuyên ngành thuộc ngành Quản trị Du lịch và Lữ hành của Khoa Du lịch, trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng.

Vui lòng tải Lộ trình học của chuyên ngành tại đây.