DHKT

THÔNG BÁO - V/v triển khai kiểm tra, đánh giá kết quả học tập Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII

28/03/2023

Liên chi Đoàn thông báo đến các đơn vị về việc triển khai kiểm tra, đánh giá kết quả học tập Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, cụ thể:

  1. Đối tượng: Toàn bộ Đoàn viên, thanh niên đang học tập tại Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng.
  2. Nội dung kiểm tra: (Xem chi tiết tại link đính kèm)
  3. Thời gian: Hoàn thành kiểm tra trước ngày 01/5/2023 (Thứ hai)
  4. Hình thức kiểm tra, cách thức đánh giá kết quả, công nhận hoàn thành việc học, quán triệt Nghị quyết: Người tham gia trả lời 100 câu hỏi dưới dạng trắc nghiệm trong 30 phút trên ứng dụng di động Thanh niên Việt Nam. Cán bộ Đoàn, Đoàn viên phải trả lời đúng ít nhất 60/100 câu hỏi mới được ghi nhận là hoàn thành việc nghiên cứu, học tập và được cấp giấy chứng nhận. Trả lời đúng dưới 60 câu hỏi tham gia kiểm tra lại tại các lần tiếp theo.

Chi tiết xem tại: Congvanso34

Lưu ý: Các đơn vị trực thuộc tiến hành rà soát và đề nghị đoàn viên cung cấp thông tin tài khoản trên ứng dụng di động Thanh niên Việt Nam, cán bộ đoàn theo phân cấp xác thực tài khoản đoàn viên của đơn vị.

-------------------
Kính đề nghị các đơn vị theo dõi và nghiêm túc triển khai thực hiện có hiệu quả và đúng tiến độ đề ra.
Trân trọng./.