DHKT

Cập nhật văn bản pháp luật đến tháng 1-2/2015

STT Văn bản Trích yếu Ngày/Trạng thái
1 Nghị định 24/2015/NĐ-CP Quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa
Ban hành:
 27/02/2015
Hiệu lực:
 01/05/2015
Trạng thái:
 Chưa có hiệu lực
2 Nghị định 23/2015/NĐ-CP Về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch
Ban hành:
 16/02/2015
Hiệu lực:
 10/04/2015
Trạng thái:
 Chưa có hiệu lực
3 Nghị định 22/2015/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phá sản về Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản
Ban hành:
 16/02/2015
Hiệu lực:
 06/04/2015
Trạng thái:
 Chưa có hiệu lực
4 Nghị định 18/2015/NĐ-CP Quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường
Ban hành:
 14/02/2015
Hiệu lực:
 01/04/2015
Trạng thái:
 Chưa có hiệu lực
5 Nghị định 17/2015/NĐ-CP Quy định tiền lương tăng thêm đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang có hệ số lương từ 2,34 trở xuống
Ban hành:
 14/02/2015
Hiệu lực:
 06/04/2015
Trạng thái:
 Chưa có hiệu lực
6 Nghị định 16/2015/NĐ-CP Quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập
Ban hành:
 14/02/2015
Hiệu lực:
 06/04/2015
Trạng thái:
 Chưa có hiệu lực
7 Nghị định 21/2015/NĐ-CP Quy định về nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm điện ảnh, mỹ thuật, nhiếp ảnh, sân khấu và các loại hình nghệ thuật biểu diễn khác
Ban hành:
 14/02/2015
Hiệu lực:
 15/04/2015
Trạng thái:
 Chưa có hiệu lực
8 Nghị định 15/2015/NĐ-CP Về đầu tư theo hình thức đối tác công tư
Ban hành:
 14/02/2015
Hiệu lực:
 10/04/2015
Trạng thái:
 Chưa có hiệu lực
9 Thông tư 01/2015/TT-BKHĐT Quy định chi tiết lập Hồ sơ mời quan tâm, Hồ sơ mời thầu, Hồ sơ yêu cầu dịch vụ tư vấn
Ban hành:
 14/02/2015
Hiệu lực:
 15/04/2015
Trạng thái:
 Chưa có hiệu lực
10 Nghị định 20/2015/NĐ-CP Quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng
Ban hành:
 14/02/2015
Hiệu lực:
 01/04/2015
Trạng thái:
 Chưa có hiệu lực
11 Nghị định 19/2015/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường
Ban hành:
 14/02/2015
Hiệu lực:
 01/04/2015
Trạng thái:
 Chưa có hiệu lực
12 Nghị định 14/2015/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đường sắt
Ban hành:
 13/02/2015
Hiệu lực:
 15/04/2015
Trạng thái:
 Chưa có hiệu lực
13 Nghị định 12/2015/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế
Ban hành:
 12/02/2015
Hiệu lực:
 01/01/2015
14 Quyết định 05/2015/QĐ-TTg Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương trực thuộc Bộ Nội vụ
Ban hành:
 12/02/2015
Hiệu lực:
 01/04/2015
Trạng thái:
 Chưa có hiệu lực
15 Quyết định 06/2015/QĐ-TTg Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Tôn giáo Chính phủ trực thuộc Bộ Nội vụ
Ban hành:
 12/02/2015
Hiệu lực:
 01/04/2015
Trạng thái:
 Chưa có hiệu lực
16 Thông tư 05/2015/TT-BLĐTBXH Hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng theo Nghị định số 09/2015/NĐ-CP ngày 22/01/2015 của Chính Phủ
Ban hành:
 02/02/2015
Hiệu lực:
 20/03/2015
Trạng thái:
 Chưa có hiệu lực
17 Nghị định 11/2015/NĐ-CP Quy định về giáo dục thể chất và hoạt động thể thao trong nhà trường
Ban hành:
 31/01/2015
Hiệu lực:
 01/07/2015
Trạng thái:
 Chưa có hiệu lực
18 Thông tư 09/2015/TT-BTC Hướng dẫn giao dịch tài chính của doanh nghiệp theo quy định tại Điều 6 nghị định số 222/2013/NĐ-CP ngày 31/12/2013 của Chính phủ về thanh toán bằng tiền mặt
Ban hành:
 29/01/2015
Hiệu lực:
 17/03/2015
Trạng thái:
 Chưa có hiệu lực
19 Thông tư 11/2015/TT-BTC Hướng dẫn cơ chế tài chính cho hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam
Ban hành:
 29/01/2015
Hiệu lực:
 20/03/2015
20 Nghị định 10/2015/NĐ-CP Quy định về sinh con bằng kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm và điều kiện mang thai hộ vì mục đích nhân đạo