DHKT

Cập nhật văn bản pháp luật đến tháng 3-4/2015

Nghị định 35/2015/NĐ-CP 13/04/2015

Về quản lý, sử dụng đất trồng lúa

Quyết định 11/2015/QĐ-TTg 03/04/2015

Quy định về miễn, giảm tiền sử dụng đất khi công nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân đối với đất ở có nguồn gốc được giao (cấp) không đúng thẩm quyền trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 tại địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo

Quyết định 10/2015/QĐ-TTg 03/04/2015

Về việc sửa đổi, bổ sung khoản 1 điều 2 quy chế hoạt động của Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An, tỉnh Nghệ An ban hành kèm theo Quyết định số 21/2010/QĐ-TTG ngày 03 tháng 3 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ đã được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 67/2014/QĐ-TTG ngày 04 tháng 12 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ

Nghị định 34/2015/NĐ-CP 31/03/2015

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 53/2013/NĐ-CP ngày 18 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ về thành lập, tổ chức và hoạt động của công ty quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam

Nghị định 33/2015/NĐ-CP 27/03/2015

Quy định việc thực hiện kết luận thanh tra

Nghị định 32/2015/NĐ-CP 25/03/2015

Về quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Quyết định 09/2015/QĐ-TTg 25/03/2015

Ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương

Nghị định 31/2015/NĐ-CP 24/03/2015

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia

Nghị định 30/2015/NĐ-CP 17/03/2015

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư

Nghị định 29/2015/NĐ-CP 15/03/2015

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công chứng