DHKT

Báo cáo đề tài cơ sở: ThS. Trương Thị Ánh Nguyệt

HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA GIẢNG VIÊN

KHOA LUẬT

 

Trong hai ngày 29/12 và 30/12, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng đã tổ chức Hội đồng đánh giá, nghiệm thu cấp trường các đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ cấp cơ sở do trường quản lý năm 2021. Khoa Luật có một đề tài tham gia báo cáo và nghiệm thu, đó là đề tài “Án lệ số 04/2016/AL: Giá trị pháp lý và thực tiễn áp dụng tại Việt Nam” do ThS. Trương Thị Ánh Nguyệt làm chủ nhiệm, thành viên kiêm thư ký: ThS. Đào Thị Nhung.

Hội đồng nghiệm thu do TS. Lê Thị Thu Hằng làm Chủ tịch Hội đồng, cùng các thầy cô trong và ngoài trường là thành viên Hội đồng. Buổi họp nghiệm thu diễn ra nghiêm túc. Các thầy cô đã tích cực tham gia phản biện, đánh giá và nhận xét để đề tài hoàn thiện hơn. Hội đồng nghiệm thu đánh giá kết quả nghiên cứu đề tài đã cung cấp giá trị khoa học và ứng dụng tích cực, mang tính lý luận và thực tiễn, có giá trị tham khảo cho việc nghiên cứu về án lệ ở Việt Nam.