DHKT

KẾ HOẠCH THỰC TẬP TỐT NGHIỆP- ĐỢT 2

23/12/2021

KẾ HOẠCH THỰC TẬP TỐT NGHIỆP- ĐỢT 2

Chuyên ngành Luật kinh doanh, Luật học – Hệ chính quy

Năm học 2021-2022

 

 

I. Mục đích và yêu cầu của đợt thực tập

1. Mục đích:

             - Thực tập tốt nghiệp là đợt thực tập bắt buộc đối với sinh viên hệ chính quy nhằm tạo điều kiện cho sinh viên kết hợp chặt chẽ giữa lý luận và thực tiễn, củng cố kiến thức đã được học.

            - Qua việc hoạt động thực tập sẽ giúp sinh viên vận dụng những kiến thức đã được trang bị để giải quyết các quan hệ pháp luật trong đời sống – xã hội, bao gồm các lĩnh vực thuộc chuyên ngành Luật học và chuyên ngành Luật Kinh doanh.

            - Thông qua hoạt động thực tập tốt nghiệp giúp sinh viên bước đầu làm quen với công việc, xây dựng tác phong làm việc, ý thức rèn luyện bản thân, có thái độ chuẩn mực, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công việc.

2. Yêu cầu

            - Để đạt được những mục tiêu trên, mỗi sinh viên phải tự liên hệ thực tập tại các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp. Sinh viên phải nắm được các hoạt động chuyên môn, các vấn đề pháp luật được vận dụng trong quá trình giải quyết công việc của cơ quan, đơn vị đồng thời am hiểu tình hình kinh tế - xã hội địa phương cũng như hoạt động sản xuất - kinh doanh, việc triển khai vận dụng các chính sách pháp luật, đặc biệt là pháp luật về lĩnh vực kinh doanh, thương mại tại địa phương, đơn vị cơ sở mà mình thực tập.

            - Cuối khóa thực tập, mỗi sinh viên phải hoàn thành một khóa luận tốt nghiệp hoặc báo cáo tốt nghiệp có nhận xét của cơ quan thực tập và giảng viên hướng dẫn.

3. Qui định về hình thức

            - Khóa luận, Báo cáo tốt nghiệp phải được trình bày theo đúng quy định như nội dung hướng dẫn thực tập tốt nghiệp. Sinh viên có thể tham khảo nội dung hướng dẫn thực tập tốt nghiệp và đánh giá kết quả thực tập tốt nghiệp tại địa chỉ: http://www.due.edu.vn/khoa-luat

II. Kế hoạch thực tập của sinh viên

Tổng thời gian thực tập là 15 tuần (từ tuần 01 đến tuần 15), bắt đầu từ ngày 10/01/2022 và kết thúc vào ngày 02/05/2022.

Thời gian cụ thể như sau:

Tuần thứ

Thời gian

Nội dung công việc

02 tuần trước kỳ thực tập

Từ 17/12-31/12/2021

- Phổ biến thực tập, phân công GVHD (Thời gian và địa điểm cụ thể sẽ thông báo ở trên VP Khoa và Fanpage)

- Sinh viên đăng ký thực tập trên hệ thống cá nhân và đăng ký tên đề tài và đơn vị thực tập qua đường link sau: https://forms.gle/REPjJehh1CQpVpRF7

 

 

Tuần 01-02

Từ 10/01 đến 17/01/2022

- Triển khai sinh viên xuống các đơn vị thực tập.

- Nghiên cứu khái quát các hoạt động của đơn vị thực tập.

- Sinh viên quyết định chọn tên đề tài, GVHD duyệt tên đề tài và gửi cho Bộ môn.

- Sinh viên hoàn thành đề cương sơ bộ theo yêu cầu của GVHD.

Tuần 03-04

Ngày 07/02/2022 đến 14/02/2022

- Nhóm thực tập tập hợp đề cương sơ bộ gửi về VP Khoa Luật (hoặc GVHD) để GVHD duyệt. (Lưu ý: Sinh viên ghi rõ tên sinh viên, lớp, tên GVHD cũng như tên đề tài và nơi thực tập,…)

- GVHD duyệt đề cương.

Tuần 05-08

Từ 21/02/2022 đến 14/03/222

- Trên cơ sở đề cương đã được duyệt, sinh viên viết bản thảo khóa luận, báo cáo tốt nghiệp theo sự hướng dẫn của giảng viên.

Tuần 09-10

Từ 21/03/2022 đến 28/03/2022

- GVHD sẽ duyệt bản thảo khóa luận, báo cáo tốt nghiệp, thời gian duyệt bản thảo sẽ do GVHD thông báo cụ thể cho từng nhóm.

Tuần 11-14

Từ 04/04/2022

đến 25/04/2022

- Sinh viên hoàn thiện khóa luận, báo cáo tốt nghiệp theo yêu cầu của giảng viên hướng dẫn.

- Đơn vị thực tập xác nhận khóa luận, báo cáo tốt nghiệp.

 

Tuần 15

Từ 02/05 -09/05/2022

- Nộp Khóa luận, Báo cáo tốt nghiệp

- Sinh viên chuẩn bị bảo vệ Báo cáo tốt nghiệp, Khóa luận theo kế hoạch. Kế hoạch bảo vệ sẽ thông báo sau.

                                                 

                                                                                     Đà Nẵng, ngày  17  tháng  12 năm 2021

      TL.Hiệu Trưởng                                                                           Khoa Luật

       Phòng Đào tạo                                                               

 

                                                                                                         Trần Thị Sáu