DHKT

Tổ chức thi tiếng Anh chuẩn đầu ra cho sinh viên đại học hệ chính quy

Theo kế hoạch, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng sẽ tổ chức
các đợt khảo sát năng lực tiếng Anh chuẩn đầu ra cho sinh viên đại học
hệ chính quy các cơ sở đào tạo thuộc Đại học Đà Nẵng trong năm 2022.
Xem kế hoạch tại đây:
http://due.udn.vn/vi-vn/thongbao/thongbaochitiet/id/14895/bid/456

Thông tin chi tiết về việc tổ chức thi tiếng Anh chuẩn đầu ra đợt ngày
06/03/2022 đã được đăng tải trên website Trường:
http://due.udn.vn/vi-vn/thongbao/thongbaochitiet/id/14896/bid/456