V/v: Cập nhật báo cáo tiềm lực KH&CN và rà soát đánh giá thực trạng phòng thí nghiệm của các Đơn vị trực thuộc

13/04/2018

Kính gửi: Các Đơn vị trong Trường.


Thực hiện Công văn số 833/BGDĐT - KHCNMT ngày 03 tháng 03 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai quy hoạch phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ  của các cơ sở giáo dục đại học thuộc Bộ GD&ĐT và công văn số 1217 ngày 29 tháng 03 năm 2017 của Bộ GD&ĐT về việc cập nhật báo cáo phát triển tiềm lực KH&CN và rà soát đánh giá thực trạng phòng thí nghiệm của các Đơn vị trực thuộc, Nhà trường đề nghị các Đơn vị trong Trường tiến hành rà soát, cập nhật cơ sở dữ liệu về tiềm lực KH&CN trong giai đoạn từ tháng 4 năm 2017 đến tháng 4 năm 2018 và xây dựng quy hoạch phát triển tiềm lực KH&CN gắn với các ngành/chuyên ngành đào tạo của Đơn vị theo hướng dẫn tại các Phụ lục đính kèm.

-  Báo cáo hiện trạng tiềm lực KH&CN của Đơn vị (kèm theo các Phụ lục 1.1, 1.2, 1.3 và 1.5)

-  Thuyết minh quy hoạch phát triển tiềm lực KH&CN của Đơn vị (kèm theo  các Phụ lục 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8).

Kính đề nghị Lãnh đạo các Đơn vị triển khai thực hiện thông báo và gửi Báo cáo hiện trạng tiềm lực và Thuyết minh quy hoạch phát triển tiềm lực KH&CN của Đơn vị với các thông tin chi tiết được ghi tại các phụ lục nêu trên về Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế trước ngày 04/5/2018 (Thứ Sáu), (bản điện tử gửi theo địa chỉ email: khoahoc@due.edu.vn) để Trường Đại học Kinh tế tổng hợp báo cáo đúng thời hạn yêu cầu của Đại học Đà Nẵng và Bộ Giáo dục & Đào tạo.

            Trân trọng./.


 Biểu mẫu tải tại đây