DHKT

 • DANH SÁCH CÁN BỘ


  gggggggggggggggggggggggggg 

  TS. Võ Quang Trí

  Giảng Viên Chính, Trưởng Khoa

  Số đt: 0979780858

  Email: voquangtri@due.edu.vn

  Sơ yếu lý lịch (click vào đây)

   

  ThS. Phan Trọng An

  Giảng Viên Chính, Trưởng phòng Thanh tra Pháp chế

  Số đt: 0905598806

  Email: anpt@due.edu.vn

   

  ThS. Văn Ngọc Đàn

  Giảng Viên Chính

  Số đt: 0905344878

  Email: danvn@due.edu.vn

  Sơ yếu lý lịch (click vào đây)

     
  ThS. Nguyễn Văn Chức

  Giảnh Viên Chính, Phó Trưởng Khoa

  Số đt: 

  Email: chuc.nv@due.edu.vn

  Sơ yếu lý lịch (click vào đây)

  TS. Lê Diên Tuấn

  Giảng Viên, Phó Trưởng Khoa

  Số đt: 0935286818

  Email:ledientuan@due.edu.vn

  Sơ yếu lý lịch (click vào đây)

  TS. Đặng Thị Thu Trang

  Giảng Viên, Trưởng Bộ Môn

  Số đt: 0906474450

  Email: trangdtt@due.edu.vn

  Sơ yếu lý lịch (click vào đây)

   

  TS. Lê Đức Tiến

  Giảng Viên

  Số đt: 

  Email: tienle@due.edu.vn

  Sơ yếu lý lịch (click vào đây)

  ThS. Trần Danh Nhân

  Giảng Viên

  Số đt: 0935050909

  Email: nhan.trandanh@due.edu.vn

  Sơ yếu lý lịch (click vào đây)

  TS. Trần Xuân Quỳnh

  Giảng Viên

  Số đt: 

  Email: quynhtx@due.edu.vn

  Sơ yếu lý lịch (click vào đây)

  TS. Trương Hồng Tuấn

  Giảng Viên

  Số đt: 0899232609

  Email: truonghongtuan@due.edu.vn

  Sơ yếu lý lịch (click vào đây)

  TS. Nguyễn Thị Minh Tâm

  Giảng Viên

  Số đt: 

  Email: tamntm@due.edu.vn

  Link to CV (click vào đây)

  ThS. Trương Thị Hiếu Hạnh

  Giảng Viên

  Số đt: 0932453459

  Email: hanhtth@due.edu.vn

  Link to CV (click vào đây)

  ThS. Phan Thị Nhung

  Giảng Viên

  Số đt: 0931630799

  Email: nhungpt@due.edu.vn

  Sơ yếu lý lịch (click vào đây)

  ThS. Tạ Nguyệt Phương

  Giảng viên

  Số đt: 0968434214

  Email: phuongtn@due.edu.vn

  Sơ yếu lý lịch (click vào đây)


  ThS. Phan Như Hiền

  Giảng viên

  Số đt: 0779489929

  Email: hienpn@due.edu.vn

  Sơ yếu lý lịch (click vào đây)

     
  CN. Lê Hương Giang

  Thư Ký

  Số đt: 0935369379

  Email: gianglh@due.edu.vn

   

     
  ThS. Trần Nhật Pháp

  Giảng Viên, phó bí thư đoàn Trường

  Số đt: 0988217220

  Email: phaptn@due.edu.vn

  Sơ yếu lý lịch (click vào đây)

     
  ThS. Đỗ Hoàng Thu

  Giảng Viên, NCS tiến sỹ tại Đài Loan

  Số đt: 0869510469

  Email: thudh@due.edu.vn

   

       ThS. Trần Văn Lộc

  Giảng viên

  Số đt: 0906423053

  Email: loctv@due.edu.vn

  Sơ yếu lý lịch (click vào đây)
       ThS. Trần Nguyễn Hoàng Phương

  Giảng viên

  Số đt: 0917032345

  Email: phuongtnh@due.edu.vn

  Sơ yếu lý lịch (click vào đây)
     Nguyễn Hồng Kim Duyên

  Giáo vụ đặc thù

  Tell: 0856113905

  Email:duyennhk@due.edu.vn