DHKT

GIỚI THIỆU

Khoa Kinh tế chính trị được thành lập năm 2008 trên cơ sở Khoa Mác - Lênin do yêu cầu của việc mở rộng và phát triển các ngành đào tạo của Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng.

Khoa Kinh tế chính trị hiện nay có 14 cán bộ giảng viên, trong đó có 03 tiến sĩ, 9 Thạc sĩ, 6 Giảng viên chính. Đội ngũ cán bộ giảng dạy của khoa được đào tạo cơ bản, có kinh nghiệm giảng dạy, kỹ năng sư phạm,...

Xem tiếp

Hình ảnh hoạt động

  • Hội trại văn hóa dân gian

  • Hội thi Olympic các môn khoa học Mac-Lênin

  • Dâng hương chủ tịch Hồ Chí Minh tại bảo tàng QK5

  • Tặng quà Tết cho người già có hoàn cảnh neo đơn

ĐƠN VỊ HỢP TÁC