DHKT

  • Image
  • Image

INTRODUCTU|ION

Khoa Kinh tế chính trị được thành lập năm 2008 trên cơ sở Khoa Mác - Lênin do yêu cầu của việc mở rộng và phát triển các ngành đào tạo của Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng.

View Detail

EVENT GALLERY

PARTNER