DHKT

CHỈ TIÊU TUYỂN SINH NĂM 2022 CỦA KHOA THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

10/03/2022
Năm 2022, khoa Thương mại điện tử, trường Đại học Kinh tế, ĐHĐN  tuyển sinh 03 ngành như sau:

Ngành KINH DOANH THƯƠNG MẠI

Mã ngành: 7340121
Tuyển sinh chuyên ngành: QUẢN TRỊ KINH DOANH THƯƠNG MẠI
Chỉ tiêu: 110
Xem giới thiệu về ngành Kinh Doanh Thương Mại ở ĐÂY

Ngành THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

Mã ngành: 7340122
Tuyển sinh chuyên ngành: THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ
Chỉ tiêu: 115
Xem giới thiệu về ngành Thương Mại Điện Tử ở ĐÂY

Ngành KHOA HỌC DỮ LIỆU VÀ PHÂN TÍCH KINH DOANH

Mã ngành: 7340420
Tuyển sinh chuyên ngành: KHOA HỌC DỮ LIỆU VÀ PHÂN TÍCH KINH DOANH
Chỉ tiêu: 90
Xem giới thiệu về ngành Khoa học dữ liệu và Phân tích kinh doanh ở ĐÂY