DHKT

 • Chức năng và nhiệm vụ

  1. Chức năng

  a) Tham mưu cho Hiệu trưởng về tổ chức và quản lý các hoạt động thông tin – thư viện;
  b) Tổ chức và quản lý các hoạt động thông tin – thư viện. Ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý và phục vụ bạn đọc;
  c) Cung cấp các sản phẩm và dịch vụ thông tin – thư viện cho bạn đọc theo yêu cầu của Nhà trường;
  d) Tổ chức và quản lý nhân sự, tài sản, các sản phẩm và dịch vụ thông tin – thư viện của Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng.

  2. Nhiệm vụ

  a) Thư viện có trách nhiệm quản lý, bổ sung và bảo quản các tài liệu sách, báo, tạp chí, băng, đĩa, tài liệu điện tử, luận văn, luận án bảo vệ tại trường; các ấn phẩm của trường và các tài liệu lưu trữ khác. Hướng dẫn và bảo vệ tác quyền các tài liệu do Nhà trường quản lý;
  b) Bổ sung, phát triển nguồn tài nguyên thông tin trong nước và nước ngoài;
  c) Xử lý kỹ thuật, xử lý thông tin, sắp xếp, lưu trữ, bảo quản, quản lý tài liệu và các nguồn lực thông tin;
  d) Tổ chức phục vụ, hướng dẫn cho cán bộ, giảng viên, sinh viên của Nhà trường khai thác, tìm kiếm, sử dụng thuận lợi và có hiệu quả nguồn tài nguyên thông tin;
  e) Hợp tác với các đơn vị trong Trường để bổ sung tài liệu, cơ sở dữ liệu có chất lượng;
  f) Có kế hoạch đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, ngoại ngữ, công nghệ thông tin… cho cán bộ thư viện;
  g) Tổ chức, quản lý toàn bộ cơ sở vật chất, trang thiết bị, tài liệu. Kiểm kê định kỳ hằng năm vốn tài liệu, cơ sở vật chất trang thiết bị Thư viện. Tiến hành thanh lọc ra khỏi kho những tài liệu lạc hậu, hư nát không còn giá trị sử dụng theo quy định của Nhà trường;
  h) Quan hệ hợp tác với các thư viện, trung tâm thông tin trong và ngoài nước để trao đổi tài liệu, kinh nghiệm chuyên môn nghiệp vụ;
  i) Thực hiện báo cáo tình hình hoạt động theo tháng, học kỳ, hàng năm cho Ban Giám hiệu và báo cáo đột xuất khi có yêu cầu của Ban Giám hiệu.
  j) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.