DHKT

Giáo trình kỹ thuật tổ chức công sở

Nhan đề: Giáo trình kỹ thuật tổ chức công sở

Tác giả: TS. Trương Thị Thu Hiền chủ biên; ThS. Lưu Thị Mai Thanh

Chủ đề: Tổ chức hành chính, Tổ chức công sở

Mô tả: Chương 1: Lý luận chung về kỹ thuật tổ chức công sở. Chương 2: Thiết kế và phân tích công việc. Chương 3: Phân công và tổ chức điều hành công việc. Chương 4: Xây dựng quy chế, kế hoạch làm việc. Chương 5: Lãnh đạo, quản lý công việc trong công sở và xây dựng, phát huy vai trò. Chương 6: Tổ chức, điều hành cuộc họp và kiểm tra, kiểm soát công việc trong công sở.

Tóm tắt: Kỹ thuật tổ chức công sở

Nhà xuất bản: Đà Nẵng

Năm xuất bản: 2022

ISBN: 9786048469542