THÔNG BÁO - Về việc ban hành Quy chế về xét, cấp học bổng khuyến khích học tập và rèn luyện cho sinh viên của các chương trình đào tạo liên kết, tuyển sinh của Trung tâm Đào tạo Quốc tế - Trường Đại học Kinh tế năm học 2022 - 2023