DHKT

Sinh hoạt nhóm đọc tháng 6/2023

29/06/2023
Vào ngày 29/6/2023 đã diễn ra buổi sinh hoạt nhóm đọc của Khoa Luật với chủ đề: “Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong hoạt động hành chính nhà nước tại Việt Nam - Thực trạng và một số vấn đề đặt ra từ thực tiễn" do ThS. Lê Thị Hoàng Minh trình bày.
Thông qua buổi sinh hoạt nhóm đọc, ThS. Lê Thị Hoàng Minh đã chia sẻ kết quả của các nghiên cứu về việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong hoạt động hành chính nhà nước tại Việt Nam, những tác động khi ứng dụng AI trong hoạt động hành chính nhà nước, từ đó đưa ra một số giải pháp khắc phục.
- - -