• Image

 • Ban Tổ chức - Ban Nội dung

  BAN TỔ CHỨC

  1. PGS.TS. Nguyễn Mạnh Toàn

  Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - ĐHĐN

  Trưởng ban

  2. Mời PGS.TS. Lê Đức Niêm

  Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Tây Nguyên

  Phó Trưởng ban

  3. Mời PGS.TS. Nguyễn Đức Trung

  Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh

  Phó Trưởng ban

  4. PGS.TS. Võ Thị Thúy Anh

  Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - ĐHĐN

  Phó trưởng ban phụ trách

  5. PGS.TS. Lâm Chí Dũng

  Trưởng Khoa Ngân hàng, Trường Đại học Kinh tế

  Ủy viên

  6. Mời PGS.TS. Phan Diên Vỹ

  Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Khoa học & Công nghệ Ngân hàng, ĐH Ngân hàng Tp. HCM

  Ủy viên

  7. PGS.TS. Nguyễn Phúc Nguyên

  Trưởng phòng KH&HTQT – Trường ĐHKT- ĐHĐN

  Ủy viên

  8. Mời TS. Hà Văn Dũng

  Trưởng phòng QLKH, Trường Đại học Ngân hàng Tp Hồ Chí Minh

  Ủy viên

  9. PGS.TS. Hoàng Tùng

  Trưởng phòng Cơ sở vật chất – Trường ĐHKT- ĐHĐN

  Ủy viên

  10. ThS. Phan Kim Tuấn

  Trưởng phòng Tổ chức Hành Chính – Trường ĐHKT- ĐHĐN

  Ủy viên

  11. Bà Hồng Thị Thủy

  Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính – Trường ĐHKT- ĐHĐN

  Ủy viên


  BAN NỘI DUNG

  1. PGS.TS. Lâm Chí Dũng

  Trưởng Khoa Ngân hàng, Trường ĐHKT-ĐHĐN

  Trưởng ban

  2. Mời PGS.TS. Lê Đức Niêm

  Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Tây Nguyên

  Phó Trưởng ban

  3. Mời PGS.TS. Phan Diên Vỹ

  Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Khoa học & Công nghệ Ngân hàng, ĐH Ngân hàng Tp. HCM

  Phó Trưởng ban

  4. Mời TS. Hà Văn Dũng

  Trưởng phòng QLKH, Trường Đại học Ngân hàng Tp Hồ Chí Minh

  Ủy viên

  5. Mời PGS.TS. Nguyễn Thị Mùi

  Nguyên PGĐ Học Viện Tài chính, thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính tiền tệ quốc gia

  Ủy viên

  6. PGS.TS. Đoàn Ngọc Phi Anh

  Trưởng Khoa Kế toán, Trường ĐHKT-ĐHĐN

  Ủy viên

  7. TS. Đặng Tùng Lâm

  Trưởng Khoa Tài chính, Trường ĐHKT-ĐHĐN

  Ủy viên

   

  8. TS. Nguyễn Ngọc Anh

  Phó Trưởng Khoa Ngân hàng, Trường ĐHKT-ĐHĐN

  Ủy viên

  9. PGS.TS. Trương Hồng Trình

  Phó Trưởng Khoa Tài chính, Trường ĐHKT-ĐHĐN

  Ủy viên

  10. TS. Đặng Hữu Mẫn

  Phó trưởng Phòng KH&HTQT, Trường ĐHKT-ĐHĐN

  Ủy viên

  11. PGS.TS. Nguyễn Hòa Nhân

  Trưởng bộ môn Tài chính doanh nghiệp, ĐHKT-ĐHĐN

  Ủy viên

  12. TS. Hoàng Dương Việt Anh

  Trưởng bộ môn Tài chính công, ĐHKT-ĐHĐN

  Ủy viên

  13. TS. Đinh Bảo Ngọc

  Trưởng bộ môn Đầu tư tài chính, ĐHKT-ĐHĐN

  Ủy viên

  14. TS. Hồ Hữu Tiến

  Trưởng bộ môn Ngân hàng, ĐHKT

  Ủy viên

  15. TS. Nguyễn Thành Đạt

  Khoa Ngân hàng, Trường ĐHKT

  Ủy viên

  16. TS. Phan Đặng My Phương

  Khoa Ngân hàng Trường ĐHKT

  Ủy viên

  17. TS. Nguyễn Thị Thiều Quang

  Khoa Ngân hàng Trường ĐHKT

  Ủy viên

  18. Mời TS. Nguyễn Thị Hải Yến

  Trường Đại học Tây Nguyên

  Ủy viên

   

Khách thăm: 811

Thành viên: 170

Tổng: 981

Membership: Latest: Past 24 Hours: Prev. 24 Hours: Overall:
People Online
Visitors
Members
Total