• Image

 • Thư mời viết bài Hội thảo khoa học quốc gia về Tài chính & Ngân hàng năm 2020 (DCFB 2020)

  Vùng kinh tế Miền Trung- Tây Nguyên gồm 18 tỉnh và 1 thành phố trực thuộc Trung ương, trong đó có 5 tỉnh thuộc Vùng kinh tế trọng điểm Miền Trung. Miền Trung có vị trí nằm trên giao điểm của trục kinh tế Bắc – Nam và hành lang kinh tế Đông Tây, là khu vực với tiềm năng lớn về kinh tế biển, phát triển du lịch nghỉ dưỡng và sở hữu nhiều di sản thế giới. Với Tây Nguyên, nông nghiệp gắn với công nghiệp chế biến, đặc biệt nông nghiệp công nghệ cao là một trong những thế mạnh riêng có và cũng là nơi mà kinh tế hộ đã và đang phát triển ở mức vượt trội so với mặt bằng chung cả nước.  Tuy nhiên, trên thực tế các tiềm năng vẫn chưa được khai thác tốt cho phát triển kinh tế. Chênh lệch về thu nhập giữa các nhóm dân cư là khá cao, thu nhập của nhóm cao nhất cao hơn 8,13 lần so với nhóm có thu nhập thấp nhất tại Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung và 9,9 lần  tại Tây Nguyên (Tổng cục Thống kê, 2018).

  Vì vậy, phát triển kinh tế - xã hội miền Trung – Tây Nguyên nhằm rút ngắn khoảng cách vùng miền và giải quyết ngày càng tốt hơn các vấn đề xã hội là một mục tiêu có tính bức thiết. Để hoàn thành mục tiêu này, hệ thống Tài chính – Ngân hàng có vai trò cực kỳ quan trọng. Điều này đòi hỏi phải nhận diện các động lực thúc đẩy phát triển các dịch vụ tài chính – ngân hàng cả về quy mô, chất lượng và hiệu quả, tìm kiếm các phương thức giải quyết hài hòa các quan hệ lợi ích. Mặt khác, trong bối cảnh quá trình hiện đại hóa công nghệ trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng đang diễn ra với một tốc độ ngày càng nhanh chóng dẫn đến tăng cường quá trình tập trung hóa trong hoạt động quản trị các định chế tài chính và quản lý tài chính công, trong khi sự hiện diện của các tổ chức tài chính – ngân hàng chỉ là ở cấp độ địa phương với thẩm quyền ngày càng hạn chế,vậy làm thế nào để có thể tối ưu hóa quá trình lấy quyết định, và nói rộng ra, làm thế nào để có thể khai thác tốt nhất các cơ hội và hóa giải các thách thức cho mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội miền Trung – Tây Nguyên, thích ứng với những đặc thù của khu vực? Những vấn đề chủ yếu nói trên và một số vấn đề liên quan đều có tính bức thiết mà Hội thảo này đặt ra và cố gắng giải quyết.        

  Với lý do đó, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng phối hợp với Trường Đại học Tây Nguyên và Trường Đại học Ngân hàng Tp. Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia về Tài chính và Ngân hàng lần thứ hai tại Đà Nẵng (DCFB 2020) với chủ đề “Hệ thống Tài chính – Ngân hàng với sự phát triển kinh tế - xã hội miền Trung – Tây Nguyên trong bối cảnh cách mạng công nghệ”.

  I. Mục tiêu của Hội thảo

  Hội thảo khoa học quốc gia về Tài chính và Ngân hàng (DCFB 2020) với chủ đề “Hệ thống Tài chính – Ngân hàng với sự phát triển kinh tế - xã hội miền Trung – Tây Nguyên trong bối cảnh cách mạng công nghệ ” sẽ là một diễn đàn học thuật, tạo cơ hội thảo luận kết quả nghiên cứu của cộng đồng hoạt động khoa học và hoạt động thực tiễn nhằm đạt được các đồng thuận có căn cứ khoa học với mục tiêu phát huy tốt nhất vai trò của hệ thống tài chính – ngân hàng đối với sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội miền Trung – Tây Nguyên trong bối cảnh của cuộc cách mạng công nghệ đã và đang diễn ra trong hệ thống tài chính – ngân hàng.     

  II. Nội dung của Hội thảo

  Những báo cáo khoa học của Hội thảo tập trung các chủ đề có tính gợi ý sau (nhưng không giới hạn):   

  a. Tác động của hệ thống tài chính đối với quá trình phát triển kinh tế - xã hội;

  b. Tác động của công nghệ đối với hoạt động của hệ thống tài chính;

  c. Tác động của công nghệ số hóa/cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 trong hoạt động tài chính đến sự phát triển kinh tế - xã hội;

  d. Quản trị Ngân hàng và các tổ chức tài chính khác trong bối cảnh cách mạng công nghệ từ thực tiễn khu vực Miền Trung – Tây Nguyên ;

  e. Vấn đề phân cấp, phân quyền giữa TƯ và địa phương trong quản lý tài chính công;

  f. Thúc đẩy liên kết giữa các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực Tài chính – ngân hàng và vận dụng các công cụ tài chính nhằm thúc đẩy liên kết kinh tế khu vực Miền Trung – Tây Nguyên

  g. Hiệu quả kinh doanh và quản trị rủi ro của Ngân hàng và các tổ chức tài chính khác: đặc thù địa phương và những đặc điểm có tính phổ quát;

  h. Các chủ đề khác có liên quan.

  III. Thời gian, địa điểm tổ chức Hội thảo

  1. Thời gian: 13h30, ngày 17 tháng 07 năm 2020 (Thứ Sáu).

  2. Địa điểm: Hội trường E, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng 71 Ngũ Hành Sơn, P. Mỹ An, Q. Ngũ Hành Sơn, Tp. Đà Nẵng.

  IV. Ngôn ngữ, quy định hình thức bài viết gửi bài Hội thảo

  1. Ngôn ngữ: Tiếng Việt.

  2. Quy định hình thức bài viết đăng kỷ yếu hội thảo quốc gia: 3.000 đến 5.000 từ không kể tài liệu tham khảo và phụ lục;

  §  Các mục tối thiểu: (1) Tên bài viết; (2) Tên tác giả/ nhóm tác giả và đơn vị công tác; (3) Tóm tắt: 300-500 từ; (4) 2-5 từ khóa; (5) Cơ sở lý luận và phương pháp nghiên cứu; (6) Kết quả nghiên cứu, thảo luận và hàm ý chính sách; (7) Tài liệu tham khảo; (8) Phụ lục (nếu có).

  §  Tùy theo nội dung và phương pháp nghiên cứu, bài viết có thể có các mục khác thích hợp.

  §  Định dạng: soft copy (word), phông chữ: Times New Roman, cỡ chữ: 13, dãn dòng: single.

  3. Thời hạn nhận bài viết: Hạn cuối gửi bài trước ngày 12/03/2020 (Thứ Năm).

  4. Địa chỉ gửi bài:

  Tác giả gửi bài viết qua email: hoithao@due.edu.vn. Bài viết được chấp nhận sẽ tiến hành biên tập và đăng trong Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc gia có giấy phép xuất bản và mã số ISBN.

Khách thăm: 739

Thành viên: 193

Tổng: 932

Membership: Latest: Past 24 Hours: Prev. 24 Hours: Overall:
People Online
Visitors
Members
Total