DHKT

Publications & research projects

Research projects

2018

  1. Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu các nhân tố tác động đến biến động Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) Việt Nam. Chủ nhiệm: TS. Phạm Quang Tín. Thành viên: ThS. Hà Thị Phương Thảo; ThS. Nguyễn Thị Hương An; TS. Hoàng Dương Việt Anh; PGS.TS. Bùi Quang Bình; TS. Hồ Văn Nhàn; TS. Hoàng Hồng Hiệp; ThS. Lương Tình; ThS. Nguyễn Trần Thuần. Mã số: B2016 – ĐNA-02. Năm: 2018. 

2017

  1. Đề tài cấp cơ sở: XÂY DỰNG MÔ HÌNH CHUYỂN ĐỔI CÂU TRUY VẤN BẰNG NGÔN NGỮ TỰ NHIÊN SANG CÂU TRUY VẤN DỮ LIỆU TRONG CÁC MÔ HÌNH CƠ SỞ DỮ LIỆU KHÁC. Chủ nhiệm: Hoàng Thị Thanh Hà. Thành viên: Nguyễn Thanh TuấnTrần Hoàng Hiếu. Mã số: T2017-04-16. Năm: 2017.

2016

  1. Đề tài cấp cơ sở: Tập trung hóa và khai thác kho dữ liệu khảo sát phục vụ công tác đảm bảo chất lượng tại Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng. Chủ nhiệm: Đặng Trung Thành. Thành viên: Nguyễn Thị Vân Anh. Mã số: T2016-04-13. Năm: 2016.
  2. Đề tài cấp Thành phố: Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp đa dạng hóa sản phẩm và nâng cao chất lượng dịch vụ nhằm thu hút khách du lịch tại khu du lịch sinh thái Măng Đen. Chủ nhiệm: TS. Lê Dân. Thành viên: TS. Đoàn Gia Dũng; ThS Dương Anh Hùng; ThS Nguyễn Thị Hương. Mã số: 1390/QĐ-UBND. Năm: 2016. 
  3. Đề tài cấp Thành phố: Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng khám chữa bệnh tại các bệnh viện tuyến tỉnh, huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Chủ nhiệm: TS. Lê Dân. Thành viên: ThS. Nguyễn Thị Hương. Mã số: 08/2013/HĐ-DTKHXH. Năm: 2016.
  4. Đề tài cấp Thành phố: Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp đa dạng hóa sản phẩm và nâng cao chất lượng dịch vụ nhằm thu hút khách du lịch tại khu du lịch sinh thái Măng Đen. Chủ nhiệm: TS. Lê Dân. Thành viên: TS. Đoàn Gia Dũng, Ths. Dương Anh Hùng, Mã số: 1390/QD-UBND. Năm: 2016.