DHKT

 • Roadmap

   

  LỘ TRÌNH HỌC CHUYÊN NGÀNH QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH

  Bước 1

  Bước 2

  Bước 3

  Bước 4

  Bước 5

  Bước 6

  [SMT1005] Triết học Mác Lê nin (3)

  [SMT1006] Kinh tế chính trị Mác Lêmin (2)

   

   

   

  Thực tập tốt nghiệp (10): Chọn 1 trong 2 hình thức

  [SMT1007] Chủ nghĩa xã hội khoa học (2)

   

   

   

  [SMT1004] Tư tưởng Hồ Chí Minh (2)

   

   

   

  [SMT1008] Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam (2)

   

   

   

   

  [LAW1001] Pháp luật đại cương (2)

  [LAW2001] Luật kinh doanh (3)

   

   

   

  [MIS1002] Tin học ứng dụng trong quản lý (3)

  [MIS2002] HTTT quản lý (3)

   

   

   

  [TOU1001] Giao tiếp trong kinh doanh (3)

   

   

   

   

  English Elementary 1 (3)

   

  English Elementary 2 (4)

  English Communication 1(3)

  English Communication 2(3)

  English Composition B1(2)

  [ENG3001]Tiếng Anh kinh doanh (3)

  [MAT1001] Toán ứng dụng trong kinh tế (3)

  [STA2002] Thống kê kinh doanh & kinh tế (3)

  [FIN4003] Báo cáo thực tập tốt nghiệp (4) và học bổ sung các môn tự chọn (6)

  [FIN4004] Khóa luận tốt nghiệp (10)

   

   

  [ELC3020]: Nhập môn KHDL cho kinh doanh (Data science for Business) (3)

  [MGT1002] Quản trị học (3)

  [HRM2001] Hành vi tổ chức (3)

   

  [MGT2002] Nhập môn kinh doanh (3)

  [IBS2001] Kinh doanh quốc tế (3)

  [HRM3005] TC: Thương lượng (3) {MGT1002}

   

  [MGT3002] Quản trị chuỗi cung ứng (3)

  [MGT3004] Quản trị dự án (3)

  [MGT3003] Quản trị sản xuất (3)

   

  [MGT3001] Quản trị chiến lược (3)

  [MGT1001] Kinh tế vi mô (3)

  [ACC1002] Nhập môn kế toán (3)

  [ACC2002] Kế toán quản trị (3)

   

  [ACC2003] Kế toán tài chính (3)

  [BAN3008]Tài chính cá nhân (3)

  [BAN3014] TC: Thuế (3)

  [ACC3004] Phân tích tài chínhdoanh nghiệp(3)

  [FIN3006] Quản trị tài chính (3)

  [FIN3008] Quản trị vốn luân chuyển (3)

  [FIN2001] Thị trường và các định chế tài chính (3)

  [FIN3010] TC: Mô hình tài chính ứng dụng (3)

  [FIN3007] Quản trị tài chính nâng cao (3) {MGT3001}

  [FIN3009] Quản trị rủi ro tài chính (3)

  [FIN3003] TC: Công cụ tài chính phái sinh (3)

  [FIN3002] Đầu tư tài chính (3)

  [FIN3001] TC: Tài chính quốc tế (3)

  [ECO1001] Kinh tế vĩ mô (3)

  [FIN3011] TC: Công nghệ tài chính (3)

   

  [BAN3005] TC: Quản trị ngân hàng (3)

   

  [MKT2001] Marketing căn bản (3)

   

  [MKT300..] TC: Quản trị Marketing (3)

   

   

  [HRM3002] TC: Phát triển kỹ năng quản trị (3)

   

  [MIS3016] TC: Thanh toán điện tử (3)

   

  [RMD3001] TC: Phương pháp NCKH (2)