DHKT

 • Projects

  Nafosted Funds
  - Võ Thị Thúy Anh (2019). Effect of institutional investor heterogeneity on stock market performance and the role of national institutional environment
  - Đặng Hữu Mẫn (2018). The effects of information environment and external governance mechanisms on takeover decisions and firm financial policies. 
  - Đặng Tùng Lâm (2017).The impact of media news on stock liquidity and stock price informativeness, and the role of country-level institutional environment
  Ministerial Funds
  - Đặng Hữu Mẫn (2020).  Effect of policy uncertainty on stock liquidity and acquisition decisions in mergers & acquisitions in Vietnam
  - Trương Hồng Trình (2020). Research on growth patterns in the digital economy in Vietnam
  - Đặng Tùng Lâm (2018). Effect of institutional investors on the liquidity of company shares listed on Vietnam's stock market. 
  - Võ Thị Thúy Anh (2010). The impact of corporate governance on financial crises: empirical evidence in Asian countries 
  UD Funds
   - Đặng Hữu Mẫn (2017).  The impact of corporate governance on ownership decisions and acquisition locations in Vietnam
  - Trương Hồng Trình (2017). An investigation into system of national accounts and general equilibrium model.
  - Đinh Bảo Ngọc (2016). The effect of institutional investors on liquidity fluctuations of listed companies on the Vietnamese stock market
  DUE funds
  - Ha Le Hong Ngoc (2018). The relationship between investment and cash flows and the impact of financial restrictions: an empirical study in Vietnam
  - Nguyen Thi Nam Thanh (2019). An investigation into the influence of female leadership on corporate risks in Vietnam
  - Nguyễn Quang Minh Nhi (2014).  Vận dụng mô hình điều chỉnh xây dựng cấu trúc vốn mục tiêu – Nghiên cứu thực nghiệm trên các doanh nghiệp ngành sản xuất vật liệu xây dựng ở Việt Nam.
  - Bùi Quang Trung (2014). Dự báo chỉ số VN-Index bằng mô hình kết hợp ARIMA-GARCH.
  - Nguyễn Thị Nhã Uyên (2014). Nghiên cứu ảnh hưởng của văn hóa đến hoạt động kinh doanh của các doanh nhân nữ Việt Nam.
  - Nguyễn Thanh Hương (2012). Nghiên cứu ứng dụng mô hình Markowitz trong xây dựng danh mục đầu tư cổ phiếu tại thị trường chứng khoán Việt Nam.
  - Nguyễn Quang Minh Nhi (2012). Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc tài chính các doanh nghiệp ngành sản xuất vật liệu xây dựng đang niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam.
  - Trương Hồng Trình (2011). Mô hình khởi sự kinh doanh và các nhân tố ảnh hưởng đến sự thành công của các doanh nghiệp khởi sự: Nghiên cứu trong điều kiện Miền Trung và Tây nguyên. 2011
  - Trương Hồng Trình (2010). Nghiên cứu và phát triển quần thể du lịch Miền Trung: Thực trạng và giải pháp.
  - Trương Hồng Trình (2005). Phát triển hệ thống hỗ trợ tích hợp cho hoạch định chiến lược Marketing.