DHKT

Roadmap

 

LỘ TRÌNH HỌC CHUYÊN NGÀNH QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH

Bước 1

Bước 2

Bước 3

Bước 4

Bước 5

Bước 6

[SMT1005] Triết học Mác Lê nin (3)

[SMT1006] Kinh tế chính trị Mác Lêmin (2)

 

 

 

Thực tập tốt nghiệp (10): Chọn 1 trong 2 hình thức

[SMT1007] Chủ nghĩa xã hội khoa học (2)

 

 

 

[SMT1004] Tư tưởng Hồ Chí Minh (2)

 

 

 

[SMT1008] Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam (2)

 

 

 

 

[LAW1001] Pháp luật đại cương (2)

[LAW2001] Luật kinh doanh (3)

 

 

 

[MIS1002] Tin học ứng dụng trong quản lý (3)

[MIS2002] HTTT quản lý (3)

 

 

 

[TOU1001] Giao tiếp trong kinh doanh (3)

 

 

 

 

English Elementary 1 (3)

 

English Elementary 2 (4)

English Communication 1(3)

English Communication 2(3)

English Composition B1(2)

[ENG3001]Tiếng Anh kinh doanh (3)

[MAT1001] Toán ứng dụng trong kinh tế (3)

[STA2002] Thống kê kinh doanh & kinh tế (3)

[FIN4003] Báo cáo thực tập tốt nghiệp (4) và học bổ sung các môn tự chọn (6)

[FIN4004] Khóa luận tốt nghiệp (10)

 

 

[ELC3020]: Nhập môn KHDL cho kinh doanh (Data science for Business) (3)

[MGT1002] Quản trị học (3)

[HRM2001] Hành vi tổ chức (3)

 

[MGT2002] Nhập môn kinh doanh (3)

[IBS2001] Kinh doanh quốc tế (3)

[HRM3005] TC: Thương lượng (3) {MGT1002}

 

[MGT3002] Quản trị chuỗi cung ứng (3)

[MGT3004] Quản trị dự án (3)

[MGT3003] Quản trị sản xuất (3)

 

[MGT3001] Quản trị chiến lược (3)

[MGT1001] Kinh tế vi mô (3)

[ACC1002] Nhập môn kế toán (3)

[ACC2002] Kế toán quản trị (3)

 

[ACC2003] Kế toán tài chính (3)

[BAN3008]Tài chính cá nhân (3)

[BAN3014] TC: Thuế (3)

[ACC3004] Phân tích tài chínhdoanh nghiệp(3)

[FIN3006] Quản trị tài chính (3)

[FIN3008] Quản trị vốn luân chuyển (3)

[FIN2001] Thị trường và các định chế tài chính (3)

[FIN3010] TC: Mô hình tài chính ứng dụng (3)

[FIN3007] Quản trị tài chính nâng cao (3) {MGT3001}

[FIN3009] Quản trị rủi ro tài chính (3)

[FIN3003] TC: Công cụ tài chính phái sinh (3)

[FIN3002] Đầu tư tài chính (3)

[FIN3001] TC: Tài chính quốc tế (3)

[ECO1001] Kinh tế vĩ mô (3)

[FIN3011] TC: Công nghệ tài chính (3)

 

[BAN3005] TC: Quản trị ngân hàng (3)

 

[MKT2001] Marketing căn bản (3)

 

[MKT300..] TC: Quản trị Marketing (3)

 

 

[HRM3002] TC: Phát triển kỹ năng quản trị (3)

 

[MIS3016] TC: Thanh toán điện tử (3)

 

[RMD3001] TC: Phương pháp NCKH (2)