DHKT

 • AWARDS AND ACHIEVEMENTS

   

  With many positive contributions in teaching as well as in corporate activities, over the past 25 years, the Faculty of Business Administration has received numerous certificates of merit and medal from Danang People's Committee, Da Nang University. The Ministry of Education and Training, the Prime Minister, the Vietnam Education Trade Union. It is such an honor for the collective in general and of lecturers, students of the Faculty of Business Administration in particular.

  1. Collective reward:

  School year

  Forms of reward

  2015-2016

  Merit of Vietnam General Confederation of Labor

  2015-2016

  Emulation flag of the Ministry of Education and Training

  2014-2015

  Certificate of Merit from Vietnam Education Union for the Faculty

  2014-2015

  Certificate of Merit from the Minister of Education and Training

  2013-2014

  Certificate of Merit from the Minister of Education and Training

  2009-2010

  Certificate of Merit from the Prime Minister

  2008-2009

  Certificate of Merit from the Minister of Education and Training

  2007-2008

  Certificate of Merit from Danang People's Committee

  2005-2006

  Third-class Labor Medal

  2005-2006

  Merit of Vietnam Education Union

  2004-2005

  Certificate of Merit from the Prime Minister

  2003-2004

  Certificate of Merit from the Minister of Education and Training

  2003-2004

  Certificate of Merit from Danang Labor Federation

  2002-2003

  Certificate of Merit from Danang People's Committee

  2000-2001

  Certificate of Merit from the Minister of Education and Training

   

  2. Personal reward:

  School year

  Forms of reward

  Name

  2016-2017

  Ministry-level emulation soldiers

  Dr. Nguyen Thi Bich Thu

  2016-2017

  Certificate of merit from the industry trade union

  MA. Nguyen Van Long

  2016-2017

  Certificate of Merit from the Minister of Education and Training

  Dr. Le Thi Minh Hang

  2016-2017

  Certificate of Merit from Da Nang City People's Committee "Typical scientific activist in the period of 01/001/1997 - 01/01/2017

  Dr. Nguyen Thi Bich Thuy

  2015-2016

  Certificate of merit from the industry trade union

  Prof. Dr. Nguyen Truong Son

  2015-2016

  Certificate of merit of Director of UD for individuals in science and technology activities in the period of 2011-2015

  Prof. Dr. Nguyen Truong Son

  2014-2015

  Certificate of merit from the industry trade union

  Dr. Nguyen Thi Bich Thu

  2013-2014

  Certificate of Merit from the Minister of Education and Training

  Assoc.Prof.Dr.LeThe Gioi

  2013-2014

  Ministry-level emulation soldiers

  Dr. Nguyen Thanh Liem

  2011-2012

  Certificate of merit from the industry trade union

  Assoc.Prof.Dr.Nguyen Truong Son

  2010-2011

  Certificate of Merit from the Minister of Education and Training

  Assoc.Prof.Dr.Nguyen Truong Son

  2010-2011

  Ministry-level emulation soldiers

  Dr. Nguyen Thanh Liem

  2009-2010

  Certificate of Merit from the Minister of Education and Training on scientific research in the period of 2006-2010

  Assoc.Prof.Dr.Nguyen Truong Son

  2009-2010

  Certificate of Merit from the Minister of Education and Training

  Dr. Nguyen Thi Bich Thu

  2009-2010

  Certificate of merit from the industry trade union

  Dr. Nguyen Thi Bich Thu

  2003-2004

  Certificate of Merit from the Minister of Education and Training

  Assoc.Prof.Dr.Nguyen Truong Son

   

  Khoa đón nhận Huân chương lao động Hạng 3

  Với nhiều đóng góp tích cực trong giảng dạy cũng như trong các hoạt động đoàn thể, trong vòng 23 năm qua, khoa Quản Trị Kinh Doanh đã nhiều lần được nhận bằng khen và huân chương cao quý từ UBND thành phố Đà Nẵng, ĐH Đà Nẵng, Bộ Trưởng bộ GD&ĐT, Thủ tướng chính phủ, Công Đoàn GD Việt Nam. Đó là những điều rất đáng để tự hào của tập thể nói chung và của giảng viên, sinh viên khoa QTKD nói riêng.

  1. Danh hiệu thi đua:

  Năm

  Danh hiệu thi đua

  Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định

  2000-2001; 2002-2011; 2012-2014

  Tập thể Lao động xuất sắc

  Số: 1299,1650,1756,2106,2666,4917,4286/TĐKT; Số: 3171QĐ-ĐHĐN; Số: 2185,2481/QĐ-BGDĐT ; Số: 4681,4738/QĐ-ĐHĐN

   

  2. Hình thức khen thưởng:

  Năm

  Hình thức khen thưởng

  Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định

  2000-2001

   

  2003-2004

   

  2002-2005

   

  2001-2006

  2007-2008

   

  2007-2010

   

  2007-2010

   

  2011-2012

  Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo

  Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo

  Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

  Huân chương Lao động hạng Ba

  Bằng khen của Chủ tịch UBND Thành phố Đà Nẵng

  Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

  Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo

  Bằng khen của Công đoàn Giáo dục Việt Nam

  Số: 7125/GD-ĐT, ký ngày 21/12/2001

   

  Số: 2099/QĐ/ BGD-ĐT, ký ngày 13/04/2005

   

  Số: 924/QĐ/TTg, ký ngày 05/07/2006

   

  Số: 949/2007 QĐ/CTN, ký ngày 20/03/2007

  Số: 9350/QĐ-UBND, ký ngày 13/11/2008

   

  Số: 2041 QĐ/TTg, ký ngày 16/11/2011

   

  Số: 1879/QĐ- BGDĐT, ký ngày 14/5/2010

   

  Số: 318/QĐKT-CĐN, ngày 01 tháng 8 năm 2012

   

  Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo

  Khoa đón nhận Huân chương lao động Hạng 3

  Với nhiều đóng góp tích cực trong giảng dạy cũng như trong các hoạt động đoàn thể, trong vòng 23 năm qua, khoa Quản Trị Kinh Doanh đã nhiều lần được nhận bằng khen và huân chương cao quý từ UBND thành phố Đà Nẵng, ĐH Đà Nẵng, Bộ Trưởng bộ GD&ĐT, Thủ tướng chính phủ, Công Đoàn GD Việt Nam. Đó là những điều rất đáng để tự hào của tập thể nói chung và của giảng viên, sinh viên khoa QTKD nói riêng.

  1. Danh hiệu thi đua:

  Năm

  Danh hiệu thi đua

  Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định

  2000-2001; 2002-2011; 2012-2014

  Tập thể Lao động xuất sắc

  Số: 1299,1650,1756,2106,2666,4917,4286/TĐKT; Số: 3171QĐ-ĐHĐN; Số: 2185,2481/QĐ-BGDĐT ; Số: 4681,4738/QĐ-ĐHĐN

   

  2. Hình thức khen thưởng:

  Năm

  Hình thức khen thưởng

  Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định

  2000-2001

   

  2003-2004

   

  2002-2005

   

  2001-2006

  2007-2008

   

  2007-2010

   

  2007-2010

   

  2011-2012

  Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo

  Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo

  Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

  Huân chương Lao động hạng Ba

  Bằng khen của Chủ tịch UBND Thành phố Đà Nẵng

  Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

  Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo

  Bằng khen của Công đoàn Giáo dục Việt Nam

  Số: 7125/GD-ĐT, ký ngày 21/12/2001

   

  Số: 2099/QĐ/ BGD-ĐT, ký ngày 13/04/2005

   

  Số: 924/QĐ/TTg, ký ngày 05/07/2006

   

  Số: 949/2007 QĐ/CTN, ký ngày 20/03/2007

  Số: 9350/QĐ-UBND, ký ngày 13/11/2008

   

  Số: 2041 QĐ/TTg, ký ngày 16/11/2011

   

  Số: 1879/QĐ- BGDĐT, ký ngày 14/5/2010

   

  Số: 318/QĐKT-CĐN, ngày 01 tháng 8 năm 2012

   

  Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo

  Khoa đón nhận Huân chương lao động Hạng 3

  Với nhiều đóng góp tích cực trong giảng dạy cũng như trong các hoạt động đoàn thể, trong vòng 23 năm qua, khoa Quản Trị Kinh Doanh đã nhiều lần được nhận bằng khen và huân chương cao quý từ UBND thành phố Đà Nẵng, ĐH Đà Nẵng, Bộ Trưởng bộ GD&ĐT, Thủ tướng chính phủ, Công Đoàn GD Việt Nam. Đó là những điều rất đáng để tự hào của tập thể nói chung và của giảng viên, sinh viên khoa QTKD nói riêng.

  1. Danh hiệu thi đua:

  Năm

  Danh hiệu thi đua

  Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định

  2000-2001; 2002-2011; 2012-2014

  Tập thể Lao động xuất sắc

  Số: 1299,1650,1756,2106,2666,4917,4286/TĐKT; Số: 3171QĐ-ĐHĐN; Số: 2185,2481/QĐ-BGDĐT ; Số: 4681,4738/QĐ-ĐHĐN

   

  2. Hình thức khen thưởng:

  Năm

  Hình thức khen thưởng

  Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định

  2000-2001

   

  2003-2004

   

  2002-2005

   

  2001-2006

  2007-2008

   

  2007-2010

   

  2007-2010

   

  2011-2012

  Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo

  Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo

  Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

  Huân chương Lao động hạng Ba

  Bằng khen của Chủ tịch UBND Thành phố Đà Nẵng

  Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

  Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo

  Bằng khen của Công đoàn Giáo dục Việt Nam

  Số: 7125/GD-ĐT, ký ngày 21/12/2001

   

  Số: 2099/QĐ/ BGD-ĐT, ký ngày 13/04/2005

   

  Số: 924/QĐ/TTg, ký ngày 05/07/2006

   

  Số: 949/2007 QĐ/CTN, ký ngày 20/03/2007

  Số: 9350/QĐ-UBND, ký ngày 13/11/2008

   

  Số: 2041 QĐ/TTg, ký ngày 16/11/2011

   

  Số: 1879/QĐ- BGDĐT, ký ngày 14/5/2010

   

  Số: 318/QĐKT-CĐN, ngày 01 tháng 8 năm 2012

   

  Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo