DHKT

CÔNG BỐ QUỐC TẾ - 11

07/01/2021

[CÔNG BỐ QUỐC TẾ _ 11]

TS. Sử Ngọc Diệp và nhóm nghiên cứu vừa có bài báo đã được công bố trên tạp chí Current Issues in Tourism - Tạp chí thuộc danh mục uy tín thế giới ISI (SSCI, Q1, IF=4.147).

Su, N. D., Tra, L. D., Huynh, T. M. H., Nguyen, T. H. H., & Barry, O. “Enhancing resilience in the Covid-19 crisis: lessons from human resource management practices in Vietnam”.

Available at: Enhancing resilience in the Covid-19 crisis: lessons from human resource management practices in Vietnam

Khoa Du Lịch hạnh phúc chúc mừng TS. Su Ngoc Diep và nhóm nghiên cứu!