DHKT

CÔNG BỐ QUỐC TẾ - 09

05/05/2020

[CÔNG BỐ QUỐC TẾ _ 09]

TS. Trần Trung Vinh, ThS. Trần Thị Kim Phương và nhóm nghiên cứu vừa có bài báo đã được chấp nhận công bố trên tạp chí International Journal of Economics and Business Research - Tạp chí thuộc danh mục uy tín thế giới SCOPUS.

Tran, T.V., Trương, B.T., Nguyen, H.N., & Tran, T.K.P. “The impact of word of mouth on brand equity: A case study from the sportswear market in Vietnam”.

Quý vị và bạn đọc có thể tìm kiếm bài báo bằng cách truy cập: The impact of word of mouth on brand equity: a case study from the sportswear market in Vietnam

Khoa Du Lịch chúc mừng nhóm nghiên cứu!