DHKT

Đầu tư tài chính

Title: Đầu tư tài chính

Author: TS. Võ Thị Thúy Anh; ThS. Lê Thị Phương Dung; ThS. Đặng Hữu Mẫn

Subjects: Đầu tư; Tài chính

Abstract: Tổng quan về đầu tư tài chính. Lý thuyết danh mục đầu tư. Mô hình định giá tài sản vốn (CAPM). Mô hình đa nhân tố và lý thuyết định giá ARBITRAGE. Phân tích và định giá cổ phiếu. Phân tích và định giá trái phiếu.

Publisher: Tài chính

Year of publication: 2012