DHKT

Giáo trình kế toán tài chính doanh nghiệp./ Phần 1

Title: Giáo trình kế toán tài chính doanh nghiệp./ Phần 1

Author: TS. Trần Đình Khôi Nguyên; TS. Nguyễn Công Phương; ThS. Lê Thị Kim Hoa; ThS. Lê Văn Nam

Subjects: Kế toán; Tài chính

Abstract: Tổng quan về kế toán tài chính. Kế toán tài sản cố định. Kế toán hàng tồn kho. Kế toán bán hàng và cung cấp dịch vụ. Kế toán doanh thu, chi phí hoạt động tài chính, thu nhập và chi phí khác. Kế toán xác định và phân phối kết quả kinh doanh. Kế toán tiền và các khoản nợ phải thu. Kế toán nợ phải trả và nguồn vốn chủ sở hữu.

Publisher: Tài chính

Year of publication: 2010