DHKT

Giáo trình kế toán tài chính doanh nghiệp./ Phần 2

Title: Giáo trình kế toán tài chính doanh nghiệp./ Phần 2

Author: TS. Nguyễn Công Phương; TS. Trần Đình Khôi Nguyên; ThS. Lê Thị Kim Hoa; ThS. Lê Văn Nam

Subjects: Kế toán; Tài chính

Abstract: Kế toán đầu tư chứng khoán. Kế toán hoạt động liên doanh và đầu tư bất động sản. Kế toán thuế và cho thuê tài sản. kế toán hoạt động xây dựng cơ bản. Báo cáo tài chính doanh nghiệp.

Publisher: Tài chính

Year of publication: 2010