DHKT

Giáo trình tài chính doanh nghiệp

Title: Giáo trình tài chính doanh nghiệp

Author: TS. Nguyễn Hoà Nhân

Subjects: Tài chính doanh nghiệp

Abstract: Tổng quan về tài chính doanh nghiệp. Thời giá tiền tệ và mô hình chiết khấu dòng tiền. Doanh lợi rủi ro. Nguồn vốn của doanh nghiệp. Cấu trúc vốn của doanh nghiệp. Quyết định thuê hay mua tài sản. Quyết định đầu tư tài chính của doanh nghiệp. Quyết định đầu tư dài hạn sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Quyết định đầu tư tài sản lưu động của doanh nghiệp. Quyết định cổ tức của doanh nghiệp. Phân tích báo cáo tài chính của doanh nghiệp. Hoạch định tài chính của doanh nghiệp. Sáp nhập và mua lại doanh nghiệp.

Publisher: Tài chính

Year of publication: 2013