DHKT

Giáo trình Kế toán quản trị

Title: Giáo trình Kế toán quản trị

Author: PGS.TS. Trương Bá Thanh

Subjects: Kế toán, Quản trị

Abstract: Tổng quan kế toán quản trị. Chi phí và phân loại chi phí. Tính giá thành trong doanh nghiệp. Dự đoán tổng thể doanh nghiệp. Kiểm soát doanh thu và chi phí. Phân tích mối quan hệ chi phí- Sản lượng lợi nhuận. Thông tin kế toán quản trị với việc ra quyết định.

Publisher: Giáo dục

Year of publication: 2008