DHKT

Phát triển kỹ năng quản trị

Title: Phát triển kỹ năng quản trị

Author: TS. Nguyễn Quốc Tuấn; ThS. Nguyễn Thị Loan

Subjects: Quản trị, Doanh nghiệp

Abstract: Tự nhận thức. Quản trị stress cá nhân. Giải quyết vấn đề theo kiểu phân tích và sáng tạo. Huấn luyện, tư vấn và truyền thông hỗ trợ. Quyền lực và ảnh hưởng. Động cơ thúc đẩy. Quản trị xung đột. Xây dựng nhóm hiệu quả và làm việc nhóm.

Publisher: Tài chính

Year of publication: 2010