DHKT

Nghiên cứu Marketing

Title: Nghiên cứu Marketing

Author: PGS.TS. Lê Thế Giới; TS. Nguyễn Xuân Lãn; Đặng Công Tuấn; Lê Văn Huy; Nguyễn Thị Bích Thủy

Subjects: Marketing, Nghiên cứu

Abstract: Những vấn đề cơ bản của nghiên cứu marketing. Xác định vấn đề và mục tiêu nghiên cứu marketing. Các phương pháp thu thập dữ liệu trong nghiên cứu marketing. Các thang điểm đo lường trong nghiên cứu marketing. Thiết kế công cụ thu thập dữ liệu. Tổ chức thu thập dữ liệu. Chuẩn bị dữ liệu và xử lý dữ liệu. Phân tích và diễn giải dữ liệu trong nghiên cứu marketing. Đánh giá kết quả nghiên cứu và tổ chức bộ phận marketing.

Publisher: Thống kê

Year of publication: 2006