DHKT

Quản trị marketing định hướng giá trị

Title: Quản trị marketing định hướng giá trị

Author: PGS.TS. Lê Thế Giới; TS. Nguyễn Xuân Lãn; ThS. Võ Quang Trí; ThS. Đinh Thị Lệ Trâm; Ths. Phạm Ngọc Ái

Subjects: Marketing, Quản trị marketing, Định hướng

Abstract: Thấu hiểu quản trị marketing định hướng giá trị. Xác định giá trị. Phát triển giá trị. Chuyển giao và phân phối giá trị.

Publisher: Tài chính

Year of publication: 2012