DHKT

Giáo trình những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mac-Lênin: Dành cho sinh viên đại học cao đẳng khối không chuyên ngành Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh

Title: Giáo trình những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mac-Lênin: Dành cho sinh viên đại học cao đẳng khối không chuyên ngành Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh

Author: Bộ giáo dục và đào tạo

Subjects: Chủ nghĩa Mac-Lênin, Nguyên Lý

Abstract: Thế giới quan và phương pháp luận triết học của chủ nghĩa Mác- LêNin. Học thuyết kinh tế của chủ nghĩa Mác- LêNin về phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa. Lý luận của chủ nghĩa Mác- LêNin về chủ nghĩa xã hội.

Publisher: Chính trị quốc gia

Year of publication: 2010