• Thư mời viết bài Hội thảo khoa học "50 năm thực hiện di chúc chủ tịch Hồ Chí Minh"

  Kính gửi: Quý Nhà Khoa học

  Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là văn kiện có giá trị vô cùng to lớn đối với quá trình cách mạng; đồng thời cũng là tác phẩm nghệ thuật có giá trị của một danh nhân văn hoá lớn.

  Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh thể hiện toàn bộ những tâm tư, trăn trở của Người trước lúc đi xa, nó có giá trị lịch sử, giá trị khoa học và ý nghĩa thực tiễn sâu sắc trong tiến trình đấu tranh giành độc lập tự do, thống nhất đất nước, xây dựng chủ nghĩa xã hội của nước ta. Di chúc còn thể hiện tấm gương đạo đức trong sáng, tinh thần cách mạng cao cả, lòng yêu nước, thương dân, suốt đời hy sinh vì Tổ quốc, vì dân tộc của chủ tịch Hồ Chí Minh.

  Với tất cả tình cảm kính yêu vô hạn và niềm tin tuyệt đối vào lời căn dặn của Người, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta trong suốt 50 năm qua đã đoàn kết một lòng, quyết tâm thực hiện thắng lợi Di chúc thiêng liêng của Người xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh.

  50 năm qua, Di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn là nguồn cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta phát huy tinh thần yêu nước, đại đoàn kết toàn dân tộc, vượt qua thử thách, giành những thắng lợi vẻ vang, đưa cả nước bước vào thời kỳ mới, thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

  Nhân dịp kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, khoa Kinh tế chính trị và khoa Lý luận chính trị, trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “50 thực hiện Di chúc của chủ tịch Hồ Chí Minh”. Đây là dịp để chúng ta ôn lại lời căn dặn tâm huyết cuối cùng của Lãnh tụ kính yêu, Anh hùng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới trước lúc đi xa.

  I. Mục tiêu của Hội thảo:

  Hội thảo có ý nghĩa to lớn về lý luận và thực tiễn  khẳng định giá trị khoa học, giá trị lịch sử của Di chúc; ý nghĩa của nó trong việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức của Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay; góp phần tăng cường nghiên cứu lý luận, giáo dục tư tưởng - chính trị cho cán bộ, đảng viên và sinh viên.

  II. Nội dung của Hội thảo:

  Các chủ đề thảo luận tập trung vào hai nội dung:

  1)  Di chúc của chủ tịch Hồ Chí Minh: Hoàn cảnh ra đời Di chúc; Nội dung cơ bản của Di chúc; Giá trị lịch sử và giá trị khoa học của Di chúc; Ý nghĩa và kết quả việc thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

  2)  Ý nghĩa của Di chúc đối với sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội; xây dựng, chỉnh đối Đảng; xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc; đào tạo thế hệ trẻ; cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn hiện nay.

  III. Thời gian, địa điểm tổ chức Hội thảo:

  1. Thời gian: 08h00 ngày 17 tháng 05 năm 2019 (Thứ Sáu).

  2. Địa điểm: Hội trường E, Trường Đại học Kinh tế, 71 Ngũ Hành Sơn, Tp. Đà Nẵng.

  IV. Ngôn ngữ, quy định hình thức bài viết, thời hạn và địa chỉ gửi bài Hội thảo:

  1. Ngôn ngữ: Tiếng Việt

  2. Quy định hình thức bài viết đăng kỷ yếu hội thảo quốc gia: 3.000 đến 5.000 từ không kể tài liệu tham khảo và phụ lục;

  Các mục tối thiểu: (1) Tên bài viết; (2) Tên tác giả/ nhóm tác giả và đơn vị công tác; (3) Tóm tắt: 300-500 từ; (4) 2-5 từ khóa; (5) Cơ sở lý luận và phương pháp nghiên cứu; (6) Kết quả nghiên cứu, thảo luận và hàm ý chính sách; (7) Tài liệu tham khảo; (8) Phụ lục (nếu có).

  Tùy theo nội dung và phương pháp nghiên cứu, bài viết có thể gồm các mục khác thích hợp.

  Định dạng: softcopy (file word), phông chữ: Times New Roman, cỡ chữ: 12, dãn dòng: single.

  3. Thời hạn nhận bài viết:

  Hạn cuối gửi bài: ngày 21 tháng 04 năm 2019

  4. Địa chỉ gửi bài:

  Tác giả gửi bài viết qua email: hanv@due.edu.vn (PGS.TS Ngô Văn Hà, ĐT: 0983396787)

  Bài viết được chấp nhận sẽ tiến hành biên tập và đăng trong Kỷ yếu Hội thảo.

  Thông tin chi tiết về Hội thảo vui lòng liên hệ:

  -         PGS.TS. Lê Hữu Ái (ĐT: 0903533123),

  -         TS. Nguyễn Hồng Cử (ĐT: 0905242929).

  Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng trân trọng kính mời Quý Nhà Khoa học tham dự và viết bài cho Hội thảo.

  Toàn văn thư mời vui lòng xem tại đây

  Trân trọng!

   

porno film
antalya escort
astropay bozdurma
huluhub.com
bokep
umraniye escort
sex shop
izmir escort
escort artvin escort aydin
izmit escort
mobile screening plants