Hội nhập quốc tế sâu rộng của kinh tế Việt Nam, đặc biệt hoạt động đầu tư nước ngoài, dẫn đến sự gia tăng về nhu cầu và sự dịch chuyển vốn trên thị trường tài chính. Đứng trước sự thay đổi của môi trường kế toán, Bộ Tài chính đã phê duyệt “Đề án áp dụng chuẩn mực báo cáo tài chính tại Việt Nam” và “Đề án công bố hệ thống chuẩn mực kế toán công Việt Nam”. Chế độ kế toán doanh nghiệp (theo Thông tư 200/2014/TT-BTC) và chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp (theo Thông tư 107/2017/TT-BTC) thể hiện sự chuyển hướng hội tụ từng phần với IFRS và IPSAS.

     Việc xây dựng và ban hành các Đề án này thể hiện định hướng hội nhập sâu rộng hơn của kế toán Việt Nam với kế toán quốc tế. Cũng như nhiều nước trên thế giới, sự hội tụ kế toán quốc gia với chuẩn mực quốc tế có thể gặp nhiều thuận lợi nhưng cũng đối diện với nhiều thách thức.

    

     Hội thảo nhằm phát triển diễn đàn trao đổi nghiên cứu về những chủ đề liên quan đến sự hội tụ của kế toán Việt Nam với chuẩn mực quốc tế. Hội thảo cũng là dịp để các nhà nghiên cứu, giảng viên, nghiên cứu sinh gặp gỡ, trao đổi, thảo luận, chia sẻ quan điểm và kết quả nghiên cứu về phát triển kế toán, góp phần tham gia vào quá trình xây dựng và ban hành khung pháp lý về kế toán trong giai đoạn 2020 - 2025.