DHKT

Thông báo: Về việc góp ý Dự thảo Luật Giáo dục (sửa đổi).

12/01/2019
 ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
TRƯỜNG ĐH KINH TẾ

Số: /TB-ĐHKT

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày tháng 01 năm 2019

THÔNG BÁO

Về việc góp ý Dự thảo Luật Giáo dục (sửa đổi)

Kính gửi: Các đơn vị và sinh viên trong toàn trường;

     Thực hiện công văn số 111/BGDĐT-GDCTHSSV ngày 09/01/2019 và công văn số 76/ĐHĐN-HSSV ngày 10/01/2019 về việc góp ý Dự thảo Luật Giáo dục (sửa đổi), Nhà trường thông báo đến các đơn vị và sinh viên trong toàn trường về chủ trương và nội dung xin ý kiến dự thảo Luật giáo dục (sửa đổi).

Các đơn vị và sinh viên trong toàn trường tham gia góp ý kiến trực tiếp qua form góp ý trên hệ thống trực tuyến của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại đường link:  http://moet.gov.vn/van-ban/vbdt/Pages/chi-tiet-van-ban.aspx?ItemID=1404

     Xem một số vấn đề xin ý kiến Luật giáo dục (sửa đổi) tại đây.

Trân trọng./.

 Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TTPC.
KT. HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký và đóng dấu)

PGS.TS Trần Đình Khôi Nguyên