DHKT

Nghiệm thu sách tham khảo "Tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội (GDP) Việt Nam"

31/10/2018

Kính gửi: Quý Thầy/Cô

 

Trường Đại học Kinh tế - ĐHĐN sẽ tổ chức buổi họp Hội đồng đánh giá, nghiệm thu bản thảo sách tham khảo.

 Tên sách: Tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội (GDP) Việt Nam.

 Thời gian: 15h30 ngày 31 tháng 10 năm 2018 (thứ Tư).

 Địa điểm: Phòng Nghiên cứu (tầng 4, thư viện), Trường  Đại học Kinh tế - ĐHĐN.

 Thành phần: Theo Quyết định số 1998/QĐ-ĐHKT ngày 10/10/2018 và Quý Thầy/Cô có quan tâm.

 Trân trọng kính thông báo.

 

Phòng KH&HTQT