DHKT

Thư mời viết bài Hội thảo khoa học "Pháp luật về giao dịch bảo đảm trong hoạt động cho vay của các ngân hàng thương mại ở Việt Nam"

25/10/2018
Kính gửi Quý Thầy/ Cô,

Phòng Khoa học và HTQT trân trọng kính mời Quý Thầy/Cô viết bài cho Hội thảo khoa học "Pháp luật về giao dịch bảo đảm trong hoạt động cho vay của các ngân hàng thương mại ở Việt Nam" do Trường Đại học An Giang tổ chức với các thông tin cụ thể như sau:


Thời hạn nộp bài: trước ngày 10/01/2019 

Thời gian, địa điểm tổ chức Hội thảo: cuối tháng 02 năm 2019 tại Hội trường 150 - Khu Trung tâm, Trường Đại học An Giang.

Địa chỉ gửi bàibài viết gửi về địa chỉ email cthoa@agu.edu.vn

Thông tin liên hệ: Cô Cao Thị Hoa, tel: 085 8896679


Thông tin chi tiết, kính mời Quý Thầy/ Cô xem tại đây.

Phòng Khoa học và HTQT kính thông báo để Quý Thầy/Cô được biết thông tin và tham gia viết bài cho Hội thảo trên.

Trân trọng./.

P.KH&HTQT