DHKT

Thời khóa biểu học tập các học phần Tiếng Anh đợt 2 khóa 44k

06/09/2018

THÔNG BÁO

                    Kính gửi: Sinh viên các lớp 44K.

         Hiện nay đã có thời khóa biểu các học phần tiếng Anh đợt 2 học kỳ I năm học 2018 - 2019 dành cho sinh viên học cấp độ IELTS Beginners trở lên.

         Đề nghị các sinh viên có liên quan xem thời khóa biểu để đi học.

         Trân trọng!


        - Danh sách lớp học phần: Tải tại đây.

        - Thời khóa biểu: Tải tại đây.