DHKT

Thư mời viết bài Hội thảo Khoa học "Phát triển nhanh và bền vững qua kinh nghiệm quốc tế và các địa phương ở Việt Nam"

02/10/2018
Kính gửi Quý Thầy/ Cô,

Phòng Khoa học và HTQT trân trọng kính mời Quý Thầy/Cô viết bài cho Hội thảo khoa học "Phát triển nhanh và bền vững qua kinh nghiệm quốc tế và các địa phương ở Việt Nam" do Trường Đại học Kinh tế - Luật phối hợp với Trường Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng tổ chức trong khuôn khổ đề tài KH&CN cấp Nhà nước "Phát triển nhanh và bền vững: kinh nghiệm thành công của thế giới và định hướng chính sách của Việt Nam trong điều kiện mới" với các thông tin cụ thể như sau:

Thời hạn nộp bài: trước ngày 18/9/2018 

Thời gian, địa điểm tổ chức Hội thảo: ngày 18/10/2018 tại Trường ĐH Kinh tế - ĐH Đà Nẵng

Địa chỉ gửi bài: bài viết gửi về địa chỉ email hoithaokx04.10@uel.edu.vn

Thông tin liên hệ

TS. Nguyễn Thanh Trọng, tel: 0988 577 489, email: trongnt@uel.edu.vn 

Thông tin chi tiết, kính mời Quý Thầy/ Cô xem tại đây.

Phòng Khoa học và HTQT kính thông báo để Quý Thầy/Cô được biết thông tin và tham gia viết bài cho Hội thảo trên.

 

Trân trọng./.

P.KH&HTQT