DHKT

Thông báo danh sách các lớp học phần bị hủy ở học kỳ I năm học 2018 - 2019

28/06/2018

THÔNG BÁO

                 Kính gửi: Sinh viên các lớp Hệ chính quy.

        Hiện nay đã có danh sách các lớp học phần bị hủy ở học kỳ I năm học 2018 - 2019. Đề nghị sinh viên các lớp xem thông tin ở file đính kèm để tiến hành đăng ký học bổ sung.

        Trân trọng!

 

           Chú ý: Tải file tại đây.